Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprak: "Moeder, sta U mij toe (= U staat mij toe) eens naaide rivier daar te gaan wandelen? — Vergeet niet, de sigaren mee te nemen. — Hoe heet die man? Ik ben zijn' naam vergeten. — Welk is liet liuis van den loerah? Dat daar, dat te zien is onder die tarnarinde-boomen. — Ik heb gehoord, dat je gaat verhuizen naar Soerabaja, is dat waar? — Zijne stem is hier niet te hooren. — Toen ik 't geluid hoorde (= te hooren kreeg), ging ik er terstond heen. — De stad Toeban is klein, maar fraai; de aloen-aloen ziet er ook zeer fraai uit. — Ik kan hier niet zien om te lezen. — De dorpelingen vonden zijn lijk op den weg. — Ik heb je in langen tijd niet ontmoet; waar ben je heen geweest? — Ben je mijn zoon ook tegengekomen? ■— De resident werd door den regent afgehaald (= te gemoet gegaan).

73.

Te dier tijde (= dèk semana) droomde Pangéran Banawa des nachts, dat hij zijn vader zaliger (= swarga) ontmoette, en dat hem bevolen werd, hulp te verzoeken aan Sénapati. — In de residentie Kediri, zooals b. v. (= kaja-ta) in de steden Kediri, Berbeg, Toeloeng-Agoeng en Blitar, zijn er buitengewoon velen die opium schuiven (= njerèt); alleen maar in het regentschap Trenggalèk kan meu rekenen, dat niemand schuift. Daarom zijn in liet jaar 1864 alle kitten (= patikèn) door het Gouvernement opgeheven; het was niemand meer vergund, daar opium te verkoopen (= het was niet vergund dat er iemand was, die enz.). Tengevolge daarvan zien de lui van Trenggalèk er goed uit, hunne dorpen (= padésan) zijn welvarend, en de erven zijn zindelijk, er zijn weinig boosdoeners (= wong lakoe ala). — Na den dood van haren man, was Njah dji Kjang in groote moeielijkheid. —

Die //Dasar" of "Zandzee" is geheel en al zand, vermengd met asch uit den Brama; daardoor ziet dat zand er wit uit. Door de dikke laag (= de dikte van liet) zand, groeit er niets op (= is het met niets begroeid), zelfs gras kan er niet blijven leven. — De huizen der Tenggereezen zijn alle zeer lang, en hebben slechts één deur. Binnenshuis zijn langs (= pinggir) de wanden links en rechts rustbanken aangebracht (= de wanden zijn

Sluiten