Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begiftigd met) over de gelieele lengte van liet huis; er is ook een vuur in, dat tevens dient (= gemaakt is) om te koken pawou); over dag is dat vuur maar klein, des avonds wordt liet opgestookt (= grooter gemaakt) vanwege de hevige koude.

74.

Sadoeloerkoe lanang keslomod tangané. — Wit kopi ikoe kepanasan, amesti mati. — Asoené digitik, koetjingé kegitik.— Kala samanten negari ing Karta-soera awis teda, katah titijang sakit, amargi keloewèn. Ladjeng kaboeboeh ing gegeritig, katah titijang pedjali. Sang Praboe sakelangkoeng soesah ing galiliipoen. Ing wantji daloe animbali ingkang raji Pangéran Poeger. Sang Nata alon angandika: adi imas, keprijé kang dadi remboegira? negara ing Karta-soera samengko banget roesaké; sapa kang kélangan, kedjabané ingsoen lan namoeng sira ? — Kjai Soera Watjana doeroeng nganti di-takoni menjang si Singa Lodra, bareng ngroengoe tjelatoene' toewan toko, tjiptanó mengkéué: é, kebilaèn manèh awakkoe iki, diloropaké menjang randa Goena Witjara; sida kélangan doewit, tombok awakkoe bakal dikoendjara.

75.

Menawi wonten tijang pedjali, badé kapendem ing pakoeboeran, ingkang katengga Ki Djaka Pirangon, Ki Djaka Pirangon boten soeka, jèn boten dipoensoekani jatra, katahipoen sedasa ringgit; jèn boten njoekani jatra sedasa ringgit, boten soeka kapendem wonten■ ingrikoe. Ladjeng tijang ingkang mendem djisim waoe sami njoekani arta sedasa ringgit; saben-saben wonten tijang mendem djisim, lampahipoen inggih. kados mekaten.— Sapatiné sing lanang, Njai Soedagar banget soesahé, kaja keroeboehau goenoeng; tangga teparo, lan sanak-sadoeloeré sadjeroning negara teka nglajad; para kadji njalataké; sawisé di-bresihi, djisimé bandjoer di-lebokaké ing tabela, karengga iug djarit soetra, di-gawa menjang makam, bandjoer di-koeboer. — Kjai soedagar, bareng lakoené wis adoli, kerasa jen bobot ing tekené èntèng. — "Nèk doewitkoe ora ko-balèkaké, mesti ketiban tangankoe, lan tak-banda, tak-atoeraké menjang paréntah."

Sluiten