Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76.

Ngoko. Krama.

raawa-mawa mawi-mawi dat hangt af van, al naar

gelang van.

adat adat gewoonte, gewoonlijk.

kena kénging kunnen.

olèh angsal verkrijgen ; ook : opbrengen;

mogen.

angger (anggeré) angger (-ipoen) als maar, mits.

Hoeveel brengen je tegals gewoonlijk op? Met uw verlof, dat kan niet bepaald worden, dat hangt af van hetgeen geplant wordt. -— Het venster is nog niet gesloten, zoodat het stof binnenkomt. Met uw verlof, zoo even heb ik het gesloten, het is weer opengewaaid (= getroffen door den wind, [is het] weer opengegaan). — Reeds lang heb ik je niet ontmoet. — Het duurde niet lang of de reede van Batavia kwam in het zicht. — Als de geringe lieden maar genoeg te eten hebben, verhuizen ze niet naar andere desa's. — Dit huis is niet meer te bewonen. — Mijn zadel is niet meer te gebruiken. — Deze ploeg heeft men nog niet gebruikt. — Het anker werd gelicht, en de zeilen werden gelieschen. — Waarvoor dient kruit? — Waarvan wordt kruit gemaakt? — Er is voor jou nog geen geweer gekocht. — Uw paard is nog niet teruggebracht.

77.

Ngoko. Krama

naming naming nanging en namoeng.

rambah rambah keer.

kaja déné kados déning evenals, zooals.

Katjarijos ing grija Kjai djoeragan: djisimipoen Embok Lara Moenten sareng ka-angkataken badé ka-bekta dateng koeboeran, Kjai Djoeragan kalih ingkang èstri sami nangis, dados tijang ingkang sami nglajat wonten ing grija ngrikoe, polahipoen kados gabah dipoen-interi. Anaming ladjeng kesaroe datengipoen laré tiga waoe. Mas Noerngali toemoenten njandak djisim, ladjeng ka-gebag ing tjametènipoen rambah kaping tiga: gesang malih,

Sluiten