Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Madjapahit op nahoudt die er fraai uitziet, eu eene goede stem heeft, dan zal de eigenaar rijk worden, of een' hoogen rang verkrijgen.

80.

(Vervol g.)

Als er een huis in brand staat, dat dicht bij liet huis is van liem , die er zulk een' vogel op nahoudt, kan diens huis werkelijk niet in brand vliegen. En verder, als iemand moeielijkheden zal ondervinden, of iets goeds (= kabetjikan) of winst zal verkrijgen, of schade lijden (= »beschadigd'1 worden, van toena — schade), dat kan die berkoetoet voorspellen (= een wenk = sasmita — geven). Zoo ook, als iemand op zulk een goede berkoetoet Madjapahit wil schieten, dan kan zijn geweer niet afgaan (= moeni); als het afgaat, springt (= petjah) de loop van zijn geweer, en treft den schutter. Als de berkoetoet eieren gaat leggen, maakt ze een nest, dat veel kleiner is, dan van de meeste (= akèh-akèh) vogels; vele menschen, die het nest van dezen vogel gezien (= weroeh) hebben, schatten dat liet maar uit tien of twintig droge grassprietjes bestaat. Er zijn slechts één of twee eieren in.

INGEVOEGD in, VOORGEVOEGD ing („OUD-PASSIEF").

N". 81—84.

81.

Lajang iki tinoelis ing negara Blora, dina Kemis, tanggal ping rolas sasi Sawal taoen 1772. — Djam satengah gangsal koela dateng ing Banjoe-wangi; sa-dateng-koela ingrikoe, sangking sanget sajah koela, koela ginandjar sakit panas ngantos nem dinten. ■— Ora soewé, Kjai Aman wis olèh pakoeboeran gedé, bandjoer tinoenggoe wong loro. — Kangdjeng Soeltan pinoedjoe pinarak wonten ing pasaréjan, serta djinaganan para garwa. — Sadatengipoen oetoesan kekalih ing poelo Madjeti, angoepados poen Dora kalijan

Sluiten