Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poen Sembada, pinanggih pedjali kalih pisan; ladjeng sami mautoek, sowan goestènipoen, oendjoekipoen: kawoela ingoetoes angoepados abdi dalem poen Dora kalijan poen Sembada, inggih sampoen, nanging sami pinanggili pedjali kalili pisan. — Sang Nata aparéntah dateng Ki Patili, endikaken nimbali Sénapati.

ka,

82.

De Sultan zat op een gouden troon, omringd door de boepati's en mantri's. — Het is nu eenmaal (= wis) vastgesteld door den wil van Allali, dat ik heden sterven zal — Mijne ouders en broers en zusters zijn nog welvarend (= beloond, beschonken met welvaren). — Sastra-Tama antwoordde: ik ben door mijn" heer uitgezonden naar Goes Djedig, 0111 geneesmiddelen te halen voor zijn kleinzoon. — Als men de aloen-aloen van Besoeki beschouwt (= ziet), ziet die er beter uit dan (= vergeleken met) die van Prabalingga. •— De Patih werd ontboden. — Wanneer gij van deze vrucht eet, zal uw leven verlengd worden door Allah. — Men luidde de bel, (= gemaakt tot) teeken, dat de kleine schepen zich moesten verwijderen.

83.

Sénapati ladjeng atoembas sekar salasili sakelangkoeng katah, tinoempoek wonten ing korining aloen-aloen kang kilèn. — Moengsoeh wong oerip iki, ana kang tinitah dadi gede, ana kang tinitah dadi tjilik, ikoe wis pinesti karsauing Allah. — Sang Praboe sampoen ingatoeran oeninga, jèn Pangéran Banawa dèrèng mantoek. — Moenggoeh Pandjene?igan ing ratoe (= Z. M. de Vorst) ikoe, ora doewé anak ora doewé sadoeloer, oetawa ora doewé bodjo, ora doewé kekasiii, ora doewé sanak-prasanakan; doewèké amoeng bener, kang tjinipta amoeng koekoem adil, lan adat waton. — Wong ngawoela ing ratoe ikoe koedoe mantep serta setija-toelioe marang Goesti, sabab ratoe ikoe ginawé wakil ing Allah. — Ing Seganten Kidoel wonten ingkang djoemeneng ratoe, tijang èstri, nglangkoengi ajonipoen, ing sadjagad boten wonten ingkang njauièni, anama Bara Kidoel, angrèh saw.arniué lelemboet ing tanah Djawi sedaja. Kala samanten Rara

Sluiten