Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANVOEGENDE WIJS, ENZ.

N\ 95—107.

95.

BTgoko. Krama.

jèn menawi indien, gesteld dat.

sanadjan sanadjan al ware het, al is het, ofschoon,

dadija dadosa het zij.

soepaja soepados opdat.

kapoerih kapoerih ten einde.

sok sok J ajs lnaar_

sok oega sok oegi \

mangsa inangsa het (ik, je, hij, enz.) zal wel niet, hoe

zon toch!

moega moegi moega-inoega, moegi-inoegi / moge!

ingkang moegi |

kepara kepara eenigszins.

Ki Patih ing Mendang lega manahipoen, roemaos badé kerta negari ing Mendang; sabab, wontena ratoe malih, mangsa anedaha tijang, kados ratoe ingkang sampoen pedjah waoe. — Destaripoen Adji-Saka taksih dèrèng kabèbèr (= uitgespreid) sedaja; jèn kabèbèra sadaja, kasasaban (= bedekt) ing poelo Djawi.

Tijang, sampoen limrahé tijang gesang, ngrika-ngrikija, inggih tjanten-tjantenan (= met elkaar spreken; gepraat). — W onten tijang djaler-èstri; déné kang djaler westanipoen Goes Djedig, sampoen oemoer pitoeng dasa taoen, kepara langkoeng; wondene ingkang èstri, saweg oemoer kawan-likoer taoen, langkoenga boten katah.

96.

Bramana sekawan poenika dèrèng tjaket kalijan saradadoe waoe, sampoen sami anjerepaken ingkang dados soelaja, serta kapoerili angrampoengana. — Boten antawis dangoe, keng (= kang) gadah

Sluiten