Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grija angoendang anakipoeu èstri, dipoen-keu angladosi tamoe, soepados ingkeng nontoni waoe soemerepa sesipataniug laré. — Kjai Soera Watjana tjelatoe: //mangké, mangké, toe wan! koela matoer ingkang te rang, dadosa sampéjan-lebetaken ing koendjara, sok sampoena kaoeningan atoer koela."

97.

Katjarios Ki Prana-taka, kang ka-oetoes dateng Noesa-Kambangan, ngoepados sekar Widjaja Koesatna; Ki Prana-taka sampoen dateng ing Masdjid watoe, wonten ingrikoe, ngantos pitoeng dinten pitoeng daloe boten neda-neda, soepados angsala sekar.— Tijang èstri ladjeng loemebet ing dasaripoen djoeragan, serta asoeka wiloedjeng, temboengipoen: //moegi-moegi ing dinten poenika sampéjan amanggiha (of: amanggija) kabegdjan, rineksaha déning Goesti Allah kabingahan serta kasenengan." — Djoeragan mangsoeli: ////koela moegi kaserepna ingkang dados kalepatan koela ing sampéjan."" — //Djoeragan waoe koela atoeri medoen ; sarta adahara kalih koela, ing sadèrèngipoen nampèni oewang." Wangsoelanipoen: '///Ing sapoenika koela boten medoen, koela badé mrika, wonten damel perloe, mangké koela wangsoel mriki malih, auampèni gadahan-koela jatra, moegi sampéjan-tjawisaken.""

98.

//Wong loempoeh ikoe ko-kon mikoel kajoe abot? doega-doegamoe ana ing endi? dadija paréntah ing ratoe, mangsa nglakokna wong kaja mengkouo." — Tijang alit mekaten, sanadjan sakedika pikantoekipoen (= voordeel, nut) angger tjekap kateda, étja manahipoeu serta sakétja badanipoen, amesti tetep enggènipoen agegrija.

Para déwa sami mangsoeli dateng Bathara Wisnoe: //moegi sampéjan awarnija manoengsa, anjirnakakt^uRawana wonten ing paperangan."

Soekoer kowé ana ing omali, noedjoewa loeloengan (= uit zijn), sida kobongan temenan (= werkelijk).

Sluiten