Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99.

Pangéran Banawa enggal oetoesan augatoeri Sénapati, sanadjan botena poeroen, inggih kapeksa dipoen-atoeri. Sénapati ngandika: Oetoesan, kowé matoera marang adi-mas (= mijn jongere broeder), adi-mas dak-atoeri mréné, lan anggawaha bala sagegamaning prang, metoewa ing tanah Goenoeng Kidoel; akoe, ja, bakal mapag ingkono. — Djoeroe taman matoer dateng Sénapati: /'Goesti, bilih sampéjan karsa ambedah negari Padjang, sarta amedjahi ing Soeltan, koela kémawon kadawahana, arnesti Soeltan Padjang pedjah déning koela.1' — Mangsa bodowa kowé.

100.

Katjarijos Sénapati pinoedjoe lenggah wonten ing dalemipoen kalijan Ki Djoeroe-martani. Kjai Djoeroe witjanten: «Tfolé, keprijé karepmoe? kowé tinimbalan ing ramakmoe Soeltan, teka! ora gelem séba, Kang-djeng Soeltan amesti doeka, ora woeroeng kowé bakal memoengsoehan lau (= in vijandschap komen met) Kang-djeng Soeltan. Jèn kowé memoengsoehana, kang ko-andelaké apa ? balamoe moeng setitik, mangsa wanija ko-doe lan bala Padjang. Sanadjan wanija], bakal mesti toempes." — Poenika ingkang serat pratanda toeloes, mijos sangking iklasing manah ingkang soetji, sangking ingkang Sinoehoen Kangdjeng Soesoehoenan Pakoe Boewana Sénapati-ingalaga Ngabdoer Rahman Sajidin Panata-gama, ingkang kaping 6, ingkang akadaton negari ing Soerakarta adi-ning-rat ingkang andarbèni talatah ing noeswa {= poelo) Djawi sedaja, kalajnn (= met) ingkang kahoermatan saha ingkang tabé akatah-katah, doematenga ingkang Éjang, Kangdjeng Toewan ingkang witjaksana Litnan-Djéndral Hèndrik Mèrkoes de Kok, Koemandoer sangking Bititang Ageng ing negari Néderlan, Litnan Goebernoer Djèndral ing NéderlanIndija; ingkang moegi-moegi pinandjangna ing peparéntahanipoen, satitijangipoen sedaja, déning Goesti Allah ing salamilamènipoen.

101.

Ik geef je goeden raad, opdat je dien zult opvolgen. — Als ik rijk ware, zou ik je helpen. — Al is hij klein, hij is toch

Sluiten