Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eigenlijk geloof ik je niet, want ik geloof, dat je opium schuift (= madati), het is te zien (= ketara) aan je blauwe lippen.

Ik mag sterven, mijnheer, als ik schuif.

//Als de adipati van Demak den Sultan opvolgt, zou ik liever terstond sterven."

104.

Er bleef geen enkele over. — Teder mensch (= als 't maar een mensch is) heeft zonde. — Adji Saka sprak tot zijn bediende, genaamd Sembada: //Blijf jij hier maar achter, en bewaak mijn mes (= pangot), ik wil naar liet rijk Mendang gaan. JEn wat betreft (= déné) dit mes van mij, wie het ook zij, die er om vraagt, geef het niet, als ik zelf er niet om vraag; en Dora, dien neem ik mee." — De eigenaar van de toko dacht bij zich zelf (= anggraita): '/deze man is geen koopman; als hij een koopman was, waarom zou hij dan bang zijn, om met mij te spreken ?"

Ik zeide bij mij zeiven (= in mijn hart): //die jonge koopman vertrouwt mij zeer! hij kent mij nog niet, en geeft mij zooveel geld in bewaring; een ander zou mij wel niet zoo vertrouwen , en bang zijn, dat ik ze opmaakte."

105.

Raadgevingen van den Soesoehoenan Pakoe Boewana IV (1788—1820) aan zijne kinderen en kleinkinderen.

//Al mijne kinderen en kleinkinderen! ik bid voor u, dat de Almachtige God uw hart moge openen, en dat u wijsheid (pinter) geschonken worde; indien gij leerzame (= prajoga) verhalen of goede (~ prajoga) vermaningen hoort (= indien er zijn enz.) dat gij ze spoedig moogt kunnen vatten; en dat alle vermaningen (= wekas = opdracht) van uw vader vervuld en geëerbiedigd mogen worden. Mijne zonen en dochteren, mijne bede tot Allah is, dat het u allen wel moge gaan, dat gij vreugde en voorspoed moogt ondervinden , in deze wereld en tot in de toekomende {= akérat), dat verwijderd mogen zijn alle gevaren (= pautja-baja), dat u geschonken moge worden een lang leven, en gij eensge-

Sluiten