Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwijderd is. Hoe lang leeft de mensch op aarde? het zal wel niet zijn tot honderd jaren! De reden, dat ik deze lessen opgesteld (= gemaakt) heb, is opdat gij verstandig zoudt worden; moogt gij er van houden, de verhalen te lezen en te overpeinzen, en er niet beu van worden; dat ze dag en nacht overpeinsd worden! En verder, moogt gij de voorouders navolgen, die ontbering (= tapa) verdroegen (= betah) en de volmaaktheid des levens helder zagen (helder zien = waspada). Dit is mijn bede, moge ze vervuld (= volbracht) worden.

Dl-, DIPOEN-, DÈN-; SING . . . . ; EMBOK.

i\r°. los—Ho.

108.

Sidin, djarankoe da woelt keroken sing resik. —- Moelija! (moeliha), di-kebat! — Di-ngati-ati, koesir, djaranè ikoe gilap. — Pada noelisa di-tjeta. — Di-pada temen! — Si Joeda Djaja soedoekana, di-kongsi mati. — üéné sadoeloer kang toewa ikoe dèn-kaja banjoe ing bédji, di-wening pandelengé (= het zien, het gezicht), adja samar inarang kang ala oetawa kang betjik. — Kangdjeng Soeltan ngandika dateng ingkang poetra: éh, anak-ingsoen kabèh, saiki ingsoen bakal séda, karija dipada slamet! . . .

^V^ng wadon ikoe, atiné di-empoek kaja empol, jen ana karep ing\aki, di-gampang, empoek kaja empol. — Pada di-toememen marang woeroeké bapakira soepaja nemoewa selamet.

109.

Ngoko. Krama.

embok embok eilieve! (je) moest toch, (je)

moest liever, enz.

embok adja embok sampoen (je) moest toch liever niet . . . lajak, lajaké kados waarschijnlijk, denkelijk, 't

schijnt wel.

pati patos 1 „ .. . .

. . I erg, zoo ers (bii ontkenningen),

pati-ja patos-a I

bésoek manèh bendjing rnalih voortaan, in 't vervolg, later.

embok sampoen kados

patos patos-a

bendjing rnalih

Sluiten