Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog niet lang geleden ging ik naar de stad, en ontmoette er mijn oom. — Het is nog niet lang geleden, dat ik van huis geweest ben.

115.

Déné lami temen enggèn sampéjan késahan! -— Moenggoeh cnseonmoe arep loenga, menjang endi ? — Einbok randa witjanten dateng kang gadah grija: "sarèhné sampoen doegi enggèn koela ngombé wédang, sampéjan-lilani mantoek." — Gamel, salahenggonmoe ngendalèni djarané. — Djarané sapa ikoe? ko ! bagoes temen! Koela noewoen, koela ingkang gadah; enggèn-koela toembas sangking tijang Semawis, woelan ing wingking poenika. 1'ira olèhmoe toekoe? Panoembas-koela satoes sèket roepijah petak. — Bebedmoe bregas temen! koewé toekon pira? — Wong toewa sidji soeinaoer: Oentoeng, kowé ikoe koemaki temen; akoe iki, kang wong wis toewa, serta ora mangan-mangan kongsi pitoeng sasi ana ingkéné, parandéné ora bisa oetjoel: banget olèlikoe ngina menjang kowé.

116.

Ngoko. Krama

iba of sa-iba iba of sa-iba hoe zeer! hoe groot! hoe! amrih of moerih amrih of moerih trachten te bewerken, pogen,

ook : = ten einde, om, opdat. toer toer en daarbij, en dat terwijl.

Sa-dateng-koela ing Batawi, koela lèrèh sawoelan lamènipoen, amrih saged terang paningal koela sedaja, tjetaha enggen-koela anjarijosaken kawontenan-ing kita ageng toer kina. Amral witjanten: //èh, Ki Mandaraka, enggonkoe mréné iki awit karsané Sang Praboe, kowé kang ngirid; wekasané awakkoe ora kadjèn; jèn awèt mengkéné, akoe mesti inoelih marang Batawi. — Pamikiré kapitan Moer, enggoné gedé ing kaoentoengan, amarga sangka botjali ikoe, kang anggawa (hier = aanbrengen) kaoentoengan; moelané di-djenengaké si Oentoeng, serta di-akoeanak.

Sang Nata ngandika: //Marta Bjaja, banget tarimaningsoen enggonira soemedja mèloe lara; bésoek, negara Demak bakal

Sluiten