Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingsoen-paringaken ing sira lan adinira.'1 — Ki Mataoen matoer: //bendara, moegi sampéjan-doemoegèkaken enggèn sampéjan dahar, sabab wartos poenika boten saé."

117.

Radèn Djaka kagèt ngroengoe swara meugkono, noeli woengoe sangka enggoné saré, bandjoer mangkat idjèn. — Enggènipoen witjanten mekaten, semonipoen bingah serta seneng. — "Sénapati, marénana enggontnoe ngandelaké kasektènmoe : enggoninoe ngambah banjoe ora teles, meieboe ing geni, ora kobong." — Ing dina iki akoe arep kirim lajang menjang anakkoe, takon warta bab larané anaké, lan tamtoené olèhé (oléjé) moelih mréné. — Pikiré Bagoes Gloega: jèn dak-sidakna olèbkoe demen njang bodjoning sadoeloerankoe kijé, sa-iba dadining potjapan, amesti awakkoe kasarang ing wong akèh; jèn dak-woeroengna olèhkoe demen, wong, akoe wis ketroetjoet (ontglipt, uit de banden geraakt, buiten zijne macht) demenkoe banget; ah! jèn mengkono, angoer matija, ora kakéjan (= te veel) pikir. — Ki Ageng Giriug sareng mireng swara mekaten, énggal moedoen sangking enggènipoen andèrès. —- Wiwit kalanipoen kemanoengsan enggènipoen betak, Déwi Navvang Woelan saben éndjing anggentang; lami-lami, pantoen saloemboeng telas.

118.

Embok ko-toetoegaké olèhmoe ngombé wédang, mangan panganan koewé disik , adja nganggo isin-isin. — Djaran, kang taktoenggangi iki, arep tak-dol. — Djaran, olèhkoe toekoe wingi, saiki wis mati. — Pengarètan anjar, olèhkoe toekoe winginé, ana ngendi? — Sidin, djoepoeken sroetoe, olèhkoe toekoe maoe ésoek. — Kowé wingi apa wis menjang omahé toekang sepatoe nakokaké olèhkoe akou gawé setiwel? — Embok-inas, enggèn sampéjan ambabar sindjang wingi, jèn sijos sampéjan-kèn madé, koela-teda sapoenika, moempoeng ngadjengaken garebeg, mangsanipoen katah tijang doesoen ingkang sami dateng.

119.

Hoe dikwijls al (= reeds hoeveel maal!) ben ik hier geweest en ik heb je nooit ontmoet. — Hoeveel steenen heb je al ge-

Sluiten