Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koffie, die aangeplant is door de lieden der désa Swaroe, is mislukt. — Hoeveel uur loopens is die weg? — Heb je je koopwaren al naar de markt gebracht? — D.jaja, waar heb je mijn leesboeken gelegd? -— Schrijver, je schrift is tegenwoordig niet zoo goed als vroeger, hoe komt dat? — Hij vertelde die zaak aan zijn1 vader, van het begin tot aan het einde. — De vruchten, mij door uw vader gezonden, waren zeer lekker. — Hoeveel bouws zijn je sawah's? Met uw verlof, in het geheel slechts zes djoeng. — Hoeveel gulden bedraagt je pacht (je op te leveren pacht) per half jaar? Met uw verlof, de pacht die ik per half jaar moet opbrengen, bedraagt honderd twintig gulden. — De paarden, afkomstig uit Tengger, zijn alle sterk; hun haar is zoo lang als dat van veulens.

126.

Oetoesan ladjeng pamit, mantoek; lampahipoen gegantjangan; sampoen kepanggih kalih Pangéran Banawa, sarta matoer sangking wiwitan doemoegi wekasan. — Oetoesané Sang Praboe énggal mangkat sesanderan. — Njai randa sa-oelihé sangka ing dokteran, atiné ajem baé, ngènak-ènak (op haar gemak) loenggoeh ing ambèn karo matja lajang. Kesaroe tekané oetoesan dalem, prijaji agoeng; oetoesan bandjoer njekel lan nalèni menjang njai randa; njai randa ora tjelatoe lan ora soewala, noeroet baé; bandjoer di-gawa dadi tontonaning wong akèh. Tekan ing kraton, wis wajah mahrib; prijagoeng (= prijaji agoeng) moendjoek menjang toemeuggoeng, jen njai randa wis kèrid kelawan bebandan. — Ajo pada mangkat énggal-énggalan.

12 7.

Des nachts vertrokken de beide broeders in het verborgen. — lil Padjang waren nog slechts achtergebleven de uit Demak meegebrachte troepen. — Te Sitoebanda vertoefde ik alleen maar om er te eten, want er is niets te zien (er zijn geen schouwspelen); bovendien is het er erg warm, vanwege de nabijheid der zee; er is weinig groot geboomte, de grond is er geheel zand, iemand die per rijtuig gaat, kan bijna niets zien. door het vele stof op den grooten weg. — De roovers werden gevat,

Sluiten