Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vervolgens gebonden. — De dief werd gebonden weggevoerd. — Wangsa verkoopt bamboe bij de honderd en bij de tien. — Den volgenden morgen vertrok de bode alleen. — Wanneer ge zoo doet zult ge een voorwerp van spot voor de menschen worden. -— Heb je dien grooten inktkoker weggenomen ? — Hij kwam daar, met een baadje aan. — Je broer is goed van geheugen (van: éling). — Vóór liet huis stonden boomen met dicht gebladerte.

i28.

Sareng sampoen soegih Ki Djaka Pirangon kalijan Kjai Aman, ladjeng sami pirembagan. — Laré tiga waoe sareng sampoen sami setjanan ingkang badé dipoen-djoedjoeg béndjing jèn sesarengan mantoek, ladjeng maugkat pisah-pisahan, moeroegi ingkang dados pikadjenganipoen pijambak-pijambak. — Dèk wingi akoe tjatoeran karo sadoeloerkoe lanang bab wong Tjina kang matèni wong. — Jèn mengkono, ora woeroeng kowé bakal memoengsoehan karo Kangdjeng Soeltan. — Sadaugonipoen koela wonten ing ngrikoe, koela reraosan kalijan kantja-koela kang sami ngarlep; sareng sampoen dangoe, prijantoen kang sami sowan ladjeng bibaran; koela inggih ladjeng mantoek. — Kowé ikoe lalèn temen. — Tjedak ing kono ana wiwitan gedé; angajomi sendang ikoe. — Panganggénipoen tijang kampoeng ing Semawis, koela boten saged mestani wangoenipoen: sindjanganipoen tjara Djawi, iket-iketan kados-kados entjik (= Maleier).

i29.

Niet lang daarna ging ik naar Probolinggo, met een huurrijtuig, dat geregeld (— pantjèn) twee maal in de zeven dagen moet rijden (= loopen). De betaling was slechts zeven gulden, van Pasoeroean tot Probolinggo, een afstand van vijf en twintig paal. De weg naar Probolinggo gelijkt (= njaroepani) geheel op (= gelijk) dien van Soerabaja tot Pasoeroean; het verschil is alleen maar, dat de langs den weg geplante tamarinde-boomen niet alle gelijk (= ratjah) in hoogte zijn, en dat er ook gajambooinen tusschen geplant zijn. ■— Ingeval er Europeanen of aanzienlijke Javanen daar komen, wedijveren de geringe lieden, die paarden hebben, met elkaar om ze aan te bieden, opdat hunne

Sluiten