Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paarden gebruikt zullen worden, want ze zijn zeer verheugd, als hunne paarden bereden worden door Europeanen of aanzienlijken.

ALLERLEI.

AT0. ISO—140.

130.

Bab kebo.

Kaja oepamané (= evenals) djaran makolèhi marang wong Arab, mengkono oega kebo makolèhi marang wong Djawa. Déné kebo ikoe, roepané loro; ana kang boelé, ana kaug ireng; kang ireng ikoe kanggo ing sabarang pegawéjan, angoengkoeli kang boelé.

Ing tanah Djawa kebo ikoe ginawé auggèrèd kèsèr, lan anggèrèd grobag, oetawa ginawé meloekoe sawah lan meloekoe kebon, toewin moeter gilingan teboe oetawa gilingan beras.

Lakoené kebo ikoe rindik, nanging banget rosané; atiné sarèh lan banget toetoeté. Demenané andjeroem ana ing djeblogan, sabab awaké rinoeboeng laler tjilik akèh, moelané deinen anggoepak ana ing djeblogan.

Saroepané wong kang pada ngingoe kebo, jèn bengi, pada agawé bedijangan ana ing kandangé keboné, soepaja lemoet adja mangsa marang kebo.

Ana-déné dagingé kebo ikoe pada dipangan déning wong Djawa. Jèn nalika sidtkah baresih désa (— oifermaal aan den lsten ontginner der desa toegewijd), oetawa sidekah sa-lijané, pada njembelèh kebo, dagingé ginawé sidekah. Déné loelangé (= weloelangé) lan soengoening kebo, ana gawéné déwé-déwé; loelangé digawé kroepoek, kena dipangan, oetawa ginawé djanget, lan ginawé wajang sapepadané. Soengoené digawé djoengkat, lan garan golèk, toewin garan lading, ginawé soeweng sapepadané.

Moenggoeh regané kebo sidji kang betjik, rong poeloeh oetawa selawé réjal.

131.

Tijang ngaben lemboe.

Sangking Poeger koela wangsoel doemateng Banda-wasa malih ; dateng-koela ing Nangka-an keleresan éndjingipoen dinten ariaja oetawi garebeg-sijam. Sontenipoen dinten waoe, wantji djam 4,

Sluiten