Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koela ningali katali tijang loemainpah sami 'mbekta lemboe saé-saé. Tijang-tijang waoe koela-pitakèni badé saini késali dateng poendi, déné mawi 'mbekta lemboe, wangsoelanipoen badé sami kabekta ing kontreliran, ka-aben. Sarèhning koela dèrèng naté soemerep tijang ngaben lemboe, iriila koela amrelokaken késali ningali.

Sadateng-koela ing aloen-aloen sa-ngadjengipoen grijaning toewan kontrelir, koela ningali lemboe djaler kekalili, ageng-ageng salebetipoen kalangan ageng, kakepang tijang katali, sami kaanggènan kaloeng sekar, singatipoen kaborèhan, Boten dangoe kalangan waoe kalebetan lemboe èstri satoeuggil, kadèkèk ing sangadjengipoen lemboe djaler kaseboet ing nginggil. Sareng lemboe 2 sami moeroegi dateng ingkang èstri, énggal toemoenten poen èstri waoe kawedalaken sangking kalangan. Sawédalipoen, ladjeng djaleran kekalili sami 'mberik, goendang-ginoendang, djorogdjinorog, anglangkoengi ramènipoen. Kedjawi ramèning lemboe, tijang ingkang 'nggadahi, toevvin atoesan tijang ingkang ningali, poenapa-déné kang angetolii (— wedden), soerakipoen ambal-ambalan.

Antawis saprapat djam dangoené enggènipoeu amberik, poendi ingkang kawon ladjeng loemadjeng; jèn salah-setoenggilipoen sainpoen kawon, langkoeng malili ramènipoen soerak pandjerit-ing laré ingkang sami inenang kang katotohan.

132.

<K

Ki Pranataka ingoetoes angoepados sekar Widjaja-Koes^ma.

Sang Praboe Mangkoerat ngandika malili dateng Ki Pranataka: '/Pranataka, sira menjanga ing Noesa Kambangan, sira ngoepajaha kembang Widjaja-Koesoema, porna di-olèh, sira adja moelilimoelili jèn doeroeng olèh, kongsija djamboel-wanen '), ja anaha ing kono baé." Ki Pranataka matoer sandika, ladjeug mangkat...

Ki Pranataka inggih sampoen dateng ing Masdjid watoe, wonten ingrikoe pitoeng dinten pitoeng daloe, boten neda neda, soepados angsala sekar. Sareng ing dinten malem Djoemangali, Ki Pranataka aningali sekar Widjaja-Koesoema, amoeng sarakit; Ki Pranataka énggal metik; sekar ladjeng kabekta mantoek dateng Tegal. Sampoen ka-atoeraken ing Sang Praboe, Sang Nata sakelangkoeng soeka, tjipta jèn toeloes enggènipoen djoemeneng Nata.

') kongsi djamboel-wanen

= zoo lang duren tot men grijze haren krijgt.

Sluiten