Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

san, iiig samangsa dinteii saé, sedaja tijang redi Tengger, djaler èstri anom sepoeh, sami 'mbekta tetedan toewin panganggé; wonten ingkang 'mbekta iket, wonten ingkang 'mbekta rasoekan serta sindjang saha saboek, kabekta minggah ing sanginggilipoen redi Brama. Sadatengipoen pinggiring kawahipoen redi waoe, bebektan sami kalebetaken ing kawah, ka-atoer ing Sang Hjang Batara Brama.

Laré djaler èstri ingkang taksili djaka serta prawan, sami nganggé tjoendoek djoengkat, njamboet damel ing tegil oetawi kebon. Bilili wonten laré djaler djaka, badé ngrabèni prawan, oetawi prawan pikadjeng dipoenrabèni dateng djaka, ladjeng ingkang pikadjeng waoe mendet djoengkatipoen kang ka-anggé laré ingkang dipoen-pikadjengi, toemoenten kadedahaken tijang-sepoebipoen laré ingkang gadah djoengkat. Jèn tijang-sepoehipoen waoe oeninga djoengkating anakipoen, kabekta laré djaka oetawi prawan, ladjeng tijang-sepoeh sami tepang-pirembag sami sepoeh. Menawi sampoen dados pabenipoen, toemoenten laré waoe sami dados pengantèn, kapanggihaken ing grijanipoen tijang-sepoeliing laré èstri. Sareng pengantèn kapanggik, modin oetawi pangoelonipoen tijang Tengger dateng panggènanipoen pengantèn, 'mbekta wadali tembagi wangoenipoen kados tong, nanging alit, inggilipoen tigang prapat, wijar satengah kaki, ingkang djawi oekir-oekiran gambaring kéwan warni-warni. Wadali waoe isi toja, pengantèn djaler èstri sirahipoen sami katètèsan toja waoe, saha mawi kawaosaken donga Boeda, anjoewoen idin pangèstoe Sang Hjang Batara Brama.

135.

Fatjelaton.

Njai Randa tjelatoe menjang Kjai Soera-watjana: «Jèn j>ratikel koela sampéjan-galih kirang prajogi, inggih sampoen sampéjan-lampahi. Rembag koela mekaten: koela gadah sobat Welandi, toko mas inten; poenika kala roemijin koela sampoen asring-asring ngempit barangipoen ngantos pengaos kalili leksa roepijah, nanging sapoenika koela sampoen kèndel, amargi sampoen sepoeh. Poenika, sampéjan koela-djak dateng tokonipoen; mangké koela-sandjangaken menawi sampéjan anak koela djaler,

Sluiten