Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wit arèn, noeli ngroengoe swara; prenahé ing swara ana ing dawegan sidji maoe. Oedjaring swara: "Ki Ageng Giring, wroehanamoe '), sapa kang ngombé banjoe dawegan iki, jèn kongsi entèk, ikoe satoeroen-toeroené bakal dadi ratoe gedé, ainengkoe ing tanah Djawa kabèh." Ki Ageng Giring bareng ngroengoe swara mengkono, énggal moedoen sangka enggoné 'ndèrès, bandjoer mènèk dawegan sidji maoe; wis didjoepoek digawa moedoen; déné dèrèsané ora di-pikir; dawegan bandjoer digawa moelili.

Satekané ing omah bandjoer diparasi, nanging ora bandjoer di-oendjoek; moelané mengkono ? pamikiré Ki Ageng: sarèhné isih ésoek, dadi kedoega ora entèk jèn di-oendjoeka, sabab doeroeng ngelak; karsaué Ki Ageng arep babad menjang alas disik, agawé ngelak; dawegan bandjoer disèlèhaké sadoewoering pawon. Tng dina ikoe Ki Ageng ora ngopèni pegawéjané anggodog legèn, agawé goela, moeng mikir dawegan baé; Ki Ageng Giring noeli loenga menjang alas soemedja babad.

Ing sapoengkoeré Ki Ageng Giring, Ki Ageng Mataram teka ing kono, sarta takon menjang somahé Ki Ageng Giring: // Bokajoe, wakané2) dateng poendi? déné ora ana katon." Njai Giring soemaoer: ""Raka-dika késah dateng wana, oetjal kadjeng. Ki Ageng Mataram bandjoer meieboe ing pawon, soemedja ngoendjoek kilang; bareng andeleng ing pawon sepi, ora ana kilang oetawa legèn, moeng dawegan sidji kang ana, éüggal di-djoepoek menjang Ki Ageng Mataram, digawa loemeboe ing omali; loenggoeh ing ambèn, serta ambolong dawegan, soemedja di-oendjoek banjoené, serta tjelatoe menjang Njai Giring: «Bok-ajoe, poenapaha déné boten anggodog legèn? Koela dateng pawon adjeng ngombé, ngoepados legèn boten angsal." Njai Giring soemaoer: ////Inggih amoeng sadinten poenika towong, karsané raka aso.' Njai Giring kagèt andeleng degan arep di-oendjoek menjang Ki Ageng Mataram, énggal tjelatoe: ////Adi, dawegan nikoe empoen dika-oendjoek, jèn sijos dika-oendjoek, amesti koela digitiki marang raka-dika."" Ki Ageng Mataram soemaoer: //Bok-ajoe, empoen maras ati-dika, dika-sandjang, jèn koela kang meksa, sabab ngelak koela sanget, pinoedjonipoen wonten degan ing

') je moet weten. *) van oewa, oewak.

Sluiten