Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Akoe ija gelem dadi mandor kaja kowé.

Sing gelem mono mangsa koeranga, nanging rak nganggo didadar disik kapinterané, jèn kinira bakal ora njoekoepi, ija ora keieboe.

E, angel, ané (= zoo, wel zoo, niet ?) wong dadi mandor koewe'.

Janjanané (Of liet! dat zal waar zijn!). (Padma Soesastra).

138.

Koeli boebar.

Demang, akoe maoe ngoebengi pekopèn ing üimara, banget temen roesaké, apa ora ko-pikir?

Sakelangkoeng, toewan, enggèn-koela manah, nanging kadospoendi sagedipoen saé, amargi tijangipoen boten njekapi.

Wong Dimara saiki kari pira?

Pétang ') koela, koeli koewat namoeng kantoen woloe-las.

Maoené ana pira?

Kala roemijin wonten sèket-tiga, dados sampoen késah ingkang kawan sasoer (= 35).

O, la, soesah, demang; keprijé karep-moe?

Kedjawi sangking karsa-sampéjan tijang Dimara waoe dipoensakétjakakei) manahipoen roemijin, namoeng kadawahan malih sabin kémawon, pakopènipoen dipoen-berahaken ing sauès.

Ija, ta, demang, akoe noeroet sapratikelmoe baé, anggeré ora kebandjoer roesak. (Padma Soesastra.)

139.

Lampit panenoengan (= toover —).

.... Mas Wasista, enggènipoen badé kilak dagangan, sampoen doemoegi tanah ing Gresik, anaming (= nanging) wonten ing ngrikoe kèwedan ingkang badé dipoenkilak, dados sa-dinten-dinten klojongan ma won. Sareng pinoedjoe satoenggiling dinten, Mas Wasista kapetoekaken tijang sepoeh, sarta dipoeu-takèni: //anak bagoes, koela pitakèn dateng poen anak, menggali ingkang kaoepadosan, napa? déné, saben dinten, ko1, boten pot-epot (= geregeld) dateng ing peken."

*) berekening.

Sluiten