Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mas Wasista. Enggih. Anoe, golèk dagangan keng koelasenengi, ko\ dèrèng angsal.

Tijang sepoeh. *Ten mekaten, napa sampejan kersa toembas dagangau-koela, warni lauipit ?

M. W. Enggih, adjeng, jen koela demen serta roedjoek ing rega; aosé pinten, lampit-dikaF

T. s. Roemijin, saweg kala dèrèng koela nijat wade, sampoen wonten tijang ingkang ngawis kalihèwoe roepijah, anaming koela dèrèng soeka. Déné samenika (= sapoenika) sarèlming betah koela sanget, wontena soedanipoen kedik, koela-tjoelaken.

M. W. Tjatjahé lampit dika pinten idji?

T. s. Namoeng satoenggil idji.

M. W. Roepané kaja napa, koela adjeng weroeh.

T. s. Ingkang koela-tjangklong ing wingking koela niki napa-

M. W. Déné nikoe oedjoedé empoen rontang-rantèng ') inekoten, ko1, regané katah men {— temen); nikoe, napa kang dadi sababé? ko', goemoen koela.

T. s. Kados sampéjau goemoena, tijang dèrèng soeinerep ingkeng dados koewasanipoen.

M. W. Koewasané bisa napa?

T. s. É, mekaten koewasané: menggah lampit menika, menawi dipoen-lenggahi, ingkang lenggah waoe gadah sedja késahan dateng ing poendi-poendi, boten antawis dangoe saged dateng.

M. W. Lah, nikoe, bisané loenga, dohé oedakara (ongeveer) sapinten ?

T. s. Sakersané ingkang ngleuggalii mawon, embok dateng sedjawining djagad menika, sakedap nétra 2) mawon inggib saged dateng.

M. W. Jèn dasar mekaten sajektos koewasané, enggih empoen-ta, koela adjeng toembas sèwoe roepijah. Anaming tesija (= taksih-a) djanggelan (= voorwaardelijk), sab (= sabab) koela njatakaké disik; prihpoen-ta (prihpoen, Mad. v. keprijé), awèli, napa boten?

T. s Inggih, soemangga, koela-saosaken.

2) aan Harden. z) in een oogenblik.

Sluiten