Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij zoo ongemanierd (= diksoera) waren. De Yorst sprak tot Mandaraka: //Mandaraka, waarom wil geen van hen gehurkt voor mij verschijnen, ze kennen zeer slecht hunne manieren.'" Mandaraka zeide: «Heer, het is nu eenmaal (= sampoen) de gewoonte der Hollanders; hun eerbetoon is, te blijven staan en den hoed af te nemen." De Yorst glimlachte.

De Adipati Martalaja was zeer opvliegend (= panas-baran); terstond ging hij naar den Admiraal toe en greep hem bij den hals, gelastte hem te gaan zitten , en sprak: "Ajo, ongeloovige, ga zitten, weet je niet, dat je hier (= iki) voor den Vorst van Mataram bent? Je bent zeer ongemanierd." Majoor Wilham, dit ziende, meende dat zijn overste mishandeld werd, en naderde, terwijl hij 't zwaard zwaaide (— nginger) en zijne knevels opdraaide (= ngoentir). Martalaja sprak luide tot Majoor Wilham : '/Kom aan, sla met je zwaard, ik wacht het af (= nadahi)." Toen de Yorst het zag, was hij zeer vertoornd, en gaf last hen te scheiden. Mandaraka omhelsde dadelijk den Admiraal en bracht hem tot bedaren (= ngrerapoe). De Admiraal zeide: //Hé, Mandaraka, ik kom hier op bevel van den Vorst, jij hebt mij hier gebracht, en ten slotte word ik (= mijn lichaam) niet ontzien (= kadjèn). Als het zoo blijft (= awèt) ga ik stellig naar Batavia terug." Mandaraka antwoordde fluisterend: //Mijnheer de Admiraal, ik verzoek je om vergiffenis; erger je niet (— lara ati) over dien man; dat is iemand uit Tegal, genaamd Adipati Martalaja. Ingeval de Vorst vertoornd op hem is, zal hij er stellig van door gaan (= minggat) met zijn volk; en er zal niemand zijn, die uw kruit en lood, en uwe bagage dragen kan. Heb nu maar wat geduld met hem, later, als de oorlog afgeloopen is, is het gemakkelijker; ik beloof recht voor je te vragen bij den Vorst." Toen de Admiraal de woorden van Ki Mandaraka gehoord had, werd hij (— zijn hart) bedaard (= sarèh).

143.

De Heer N. N. Sidin, is de schoenmaker mee hierheen gekomen?

Sidin. Inggih, toemoet.

De heer N. N. Roep hem hier; zet de schoenen daar maar neer; ga jij vervolgens mijn schrijftafel schoonmaken.

Sluiten