Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sidin. Inggih.

Be schoenmaker. Koela noewoen.

Be heer N. N. Breng de schoenen eens hier, ik wil ze probeereu.

Be schoenmaker. Inggih, soemangga.

Be heer N. N. De linker knelt (= andjepit) een beetje (= rada) en je hebt de hakken te hoog gemaakt.

Be schoenmaker. Menawi sampoen sampéjan-agem djangkep kaping tiga, kados mantoen andjepit, awit wetjoetjal énggal raekaten saged melar (= rekken); wondéning toengkakan poenika, gampil enggènipoen ngandapaken.

Be heer N. N. Maak die linker wat wijder, en maak de hakken wat lager; nu, neem ze maar mee terug.

Be schoenmaker. Inggih. Menawi sampoen terang dawah-sampéjan, koela sampéjan-lilani moendoer.

Be heer N. N. Ja.

144.

Péndjol. Koela matoer ing sampéjan, poenika gerdji dateng, 'mbekta kagoengan sampéjan rasoekan.

Be heer N. N. Ja, laat hem hier komen.

Péndjol. Inggih.

Be kleermaker. Koela noewoen, toewan, koela njaosaken kagoengan sampéjan rasoekan.

Be heer N. N. Zoo, breng het hier, laat ik het eens probeereu. Je hebt het goed (= kebeneran) gemaakt, alleen de mouwen zijn een beetje te lang.

Be kleermaker. Kersa sampéjan ka-elongan sapinten?

Be heer N. N. Neem er nog l1/^ vingerbreedte (= njari) af.

Be kleermaker. Inggih, mangké sonten kémawon koela-saosakeu. Kalih déning malih, koela-njaosaken kagoengan sampéjan rasoekan, ingkang koela-damel pola.

Be heer N. N. Péndjol, neem dat eens aan. en leg het op een stoel.

Péndjol. Inggih.

145.

Be heer N. N. Krama, laat mijn' schimmel zadelen,'ik wil gaan toeren; en laat dan mijn kastanje-bruine naar buiten bren-

Sluiten