Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, en rondleiden (= ngider-ideraké), want ik heb liem in lang niet bereden.

Krama. Inggih. Poenika titihan sampéjan dawoek sampoen kalapakan, serta sampoen wonten ing djawi.

De heer N. N. Ja, zoo dadelijk kom ik buiten. Hij heeft het gebit verkeerd (= koewalik) geplaatst, maak het goed, en trek den buikriem wat stijver aan (van: kentjeng).

Krama. Inggih.

De heer N. 2V. Zeg aan Saraad, dat hij den dragein niet dadelijk in den stal moet brengen, hij moet wachten tot ik terugkom.

Krama. Inggih..

146.

De heer N. N. Wat heb je mij te zeggen?

De schrijnwerker. Koela badé pratéla, menawi enggèn-koela anggarap kagoengan sampéjan koersi sampoen angsal selosin, serta sampoen koela-rempelas, namoeng kantoen penglilinipoen kémawon. Koela badé njoewoen jatra, kadamel toembas lilin.

De heer N. N. Hoeveel kati was is voldoende voor dat ééue dozijn stoelen?

De schrijnwerker: Satengah katos kados inggih tjekap.

De heer N. N. Koop dan een kati; als er over is, kan dat gebruikt worden om liet overblijvende dozijn in de was te zetten (= nglilini).

De schrijnwerker. Koela soemangga ing sakersa-sampéjan.

Be heer N. N. Wat kost een kati was?

De schrijnwerker. Ingkang awon, sekatosipoen regi woloe-las oewang, ingkang saé, kalih dasa oewang.

De heer N. N. Je moet goede was koopen; Sidin geef den schrijnwerker twintig dubbeltjes.

Sidin. Inggih.

De heer N. N. Zoo dadelijk kom ik achter, om de stoelen die af zijn, te zien (= onderzoeken).

De schrijnioerker. Inggih.

Sluiten