Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te twijfelen aan de waarheid van deze bewering. De spreker

hield voor, dat de nieuwe regeling de meest gunstige

gevolgen zou hebben; anderen echter waren — niet met hem eens. — moet voor gezorgd worden, dat zoo iets niet meer gebeurt. — moet gezegd worden, dat de jongen zijn uiterste best doet. Is — geen zout op tafel? Neen — is — niet; de jongen heeft — vergeten, maar — is een goede voorraad in de kast. Zijn — in Indië ook leeuwen ? Neen, — zijn — geen. In Afrika heeft men — echter zeer veel. Is dat een mangga ? Neen, — is — geen, — is een batjan. Zijn — op 't oogenblik djamboe's te krijgen ? Ik weet — niet, maar ik geloof wel, dat — zijn. — gaat niet aan te verwachten, dat iedereen — met ons eens is;,steeds zullen — menschen zijn, die — een andere meening op na houden. — zijn niet altijd de slechtste menschen, die — het minst gunstig uitzien, toch mag — wel naar het uiterlijk geoordeeld worden. Ik houd

voor, dat — een vergissing in het spel is. — valt niet

aan te twijfelen, of — is zooals gij zegt. — kan niets tegen gezegd worden, als hij dit beweert. — moet op gerekend worden, dat allen zullen meedoen. — moet als een vergissing beschouwd worden, dat zoo iets voorkwam. — lijkt vreemd, wat — gebeurd is. — schijnt wel, of de stad uitgestorven is. — moet rekening mee gehouden worden, dat een deel der aanwezigen — anders over dacht. — schijnt veel van waar te zijn, dat hij de schuldige is. Ik achtte — nocrdig hem op zijn fout te wijzen. Ge moogt — hem niet kwalijk nemen, dat hij u geen brief heeft geschreven.

24 *. Vul de volgende zinnen met een der opgegeven woorden aan:

Bekennen, erkennen, herkennen. De dief —, de misdaad gepleegd te hebben. Gij zult moeten —, dat ik gelijk heb. Wat zijt ge veranderd, ik zou u niet meer —. Ik — u niet als mijn meerdere.

Welsprekend, welbespraakt, spraakzaam. Hij is te — om zich zóó gauw door uw redeneering te laten vastzetten. De — redenaar boeide ons door zijn belangwek-

Sluiten