Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Ofschoon de schapen daar rustig zij aan zij gedrukt naast elkander stonden, liep Kees, de hond, nog steeds luid blaffend af en aan.

Vervang ofschoon door a 1.

Gebruik maar als voegwoord tusschen zin 1 en 2.

d. Hoeveel moeite de landman zich ook gaf, hij kon het onkruid niet uitgeroeid krijgen.

Begin met: Al. — Niettegenstaande.

e. Wie kan den indruk vergeten, dien de woelende watervlakte op hem maakte, toen hij die voor de eerste maal aanschouwde ?

Wie, die

Wanneer iemand

ƒ. In de verte ontwaarden we den top van den vulkaan, die zich hoog boven de ruggen en toppen der omliggende bergen verhief.

Hoog boven

Verhief zich ?

g. De aangename geur, welke het zachte avondwindje ons tegemoet voerde, werd voortgebracht door de bloemen van enkele kemoeningboomen.

Enkele kemoeningboomen

h. Voor ons vertoonde zich op de vlakte een dicht bosch van allerlei vruehtboomen, waartusschen wij eenige dessahuisjes gewaar werden als vogelnestjes verscholen in de takken van een reuzenboom.

Tusschen

Eenige dessahuisjes, die we

Als vogelnestjes

40. Schrijf een brief aan een vriend over een boek, dat ge hem per post zendt.

Schrijf, waarom ge het zendt. (Laatst vroeg hij om een boek). Waarom juist dit boek. (Gij kent zijn smaak). Wat ge hoopt. Waarnaar ge zeer benieuwd zijt. Slot.

41. Zoek bij de onderstaande bijv. naamw. een passend zelfst. naamw.

Sluiten