Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vroolijken Frans; op wien zijn die namen van toepassing ?

Wanneer noemt ge iemand een Piet?

Wien geeft men wel den naam van Heintje Pik en wien van Oom Hein of magere 11 Hein?

Van wien zegt men, dat hij boven Jan is?

Wanneer spreekt men van een Janboel?

Wat is een huishouden van Jan Steen?

Wie is een Jan Salie, wie een Janhen?

Wie bedoelt men, als men van Janmaat spreekt ?

TV at beteekent: iets met een Jantje van Leiden laten afloopen, of zich van iets met een Jantje van Leiden afmaken? Hoe zou men hieraan komen ?

Wie noemt men jongens van Jan de Witt?

Iemand of iets is zoo oud als Methusalem; wanneer zegt men dit? Hoe komt men daaraan?

GO *. Invullen:

Menige oude van dagen wordt kind Ik had niet gedacht, dat zoo'n groote jongen nog zoo kind.... kon zijn. Met kind.... vertrouwen zagen allen tot hun leidsman op. In ongeloof... . korten tijd heeft de fietser den weg afgelegd. Toen hij dat verhaal hoorde, schudde hij ongeloof. .. . het

hoofd. Wie heel gemakkelijk iets gelooft is ... .geloof

Wie allerlei bovennatuurlijke dingen gelooft is ..geloof

Er zijn geloof.... en ongeloof. ... menschen. Wat ik u vertel is werk.... gebeurd. Al de inwoners van Haarlem namen een werk.... aandeel aan de verdediging van de stad. Terwijl velen hun best deden den brand te blusschen, stonden sommigen werk.... toe te kijken. De dokter vond den toestand van den zieke zeer zorg De kuikens werden zorg-

.... bewaakt door de klokhen. De vluchteling vermeed zorg-

de druk begane wegen. Die oudjes leven in zorg

omstandigheden: te zwak om te werken, zijn ze geheel afhankelijk van de liefdadigheid hunner medemenschen. Een lijd .... zin kan men bedrijf. .. . maken. Wanneer spreekt men

Sluiten