Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXII: 9. Pro tfDT 1. IfrOT- — H- Pro ^ 1.

"TIN- — 18. Pro 1. «|jDD. _ 20. Pro -]j£np

h DDip*1- — 23. Pro njnn i- n;yn- — 29. pro "frwn

•' T

nu "1 D^rn L i~ik: ^wn- — 30. d. et pro -pro L VB3-

XXIII: 2. Pro V71 1. YT- — 6. Pro 1. «£). — 12.

Pro ipriD i- ipna- - i3- Pro iriND i- -ira-

XXIV: 5. Pro ^ 1. Qj-jS. — 6. Pro 1. ,-£n^D>

et pro 1. -pgjy. — 9. Pro -|$£ 1. -j^p, et pro ty)

1- — 11- Pro Terbis tribus primis 1. JTmS^ j"Q

D$n- — is. Pro n^ni? i- DTID- — 14. Pro -1^ 1.

et pro VT 1- DJJi"! T^rp. — 17. Pro tqi

1. 1W. _ is. Pro tfin bp i- ibp, pro rUD*1 1- U£P> et pro QiD-13 1. □£-)> — 24. Pro ^ 1. 3^3 vel

N£HD (LXX axM»,).

XXVI: 10. Pro jn pn 1. pn- — 13. Pro ïrTTD

i- urn

XXVII: 8. Pro 1- Yel yü?"1' et Pro ^£>1 1.

bxw- — 15. Pro 1. DnUD^V — 18. Pro

KflD 1- t^rosn- - 19. Pro rpw 1. - 23. Pro

ïö^y 1. yty.

XXVIII: 6. Pro msyi L iT©$?V — 13- Pro j-Q*|y L

nam- — 21. D. 1 ante niD^yj-

10

Sluiten