Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- i9. Pro rnpD et rnpoi priore L rrpDet rnpDi-

— ai. Pro nSyn et n*n^n L r6yn et nvrq-

IV: 1. Pro ultimo verbo 1. ""]|y. — 12. Pro ^QprV 1-

pprn- — i7. Pro $n i- zjicd-

V : 6. Pro Q'nm n^om *• nmrrn- — 16-

Pro 1. ^>1, et pro «|^m L ^PTI-

VI: 8. Ante ins.

vii : 27. Pro nSnp rnöN i- 'pn "m-

VIII: 2. D. 1^.

IX: 2. D. vel post hoe verbum ins. srfrv

XI: 9. Pro "p*0^ 1. Hftiy

XII: 4. Pro ^p^ L ^Dp1!- — 6. Pro prTT

vei prm i. pn>

CANTICUM.

1: 2. Pro -gp^ 1. ijpj^v — 4. Pro fTTOU l- iTO^JIII: 6. Pro miDTD L PIOTD- — 10- Pr0 rDilN

rnae !• ma □"ODIT

Sluiten