Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den aanstaanden Indischen ingenieur van belang zou zijn. Immers wordt het nut van bevloeiing steeds meer algemeen ingezien; niet enkel in tropische en sub-tropische landen wordt ze toegepast, ook in landen met een gematigd klimaat wordt haar waarde steeds meer erkend. Niet enkel meer in streken, die, wegens aanhoudend of periodiek tekort aan regenwater, zonder bevloeiing of slechts tijdelijk, èf in 't geheel niet bebouwd kunnen worden, wordt bevloeiing toegepast — ook de drang tot steeds intensiever methoden van bebouwing der landerijen heeft tot aanleg van bevloeiingswerken meegewerkt.

Ter voorkoming van misverstand wilde ik er de aandacht op vestigen, dat hoewel ik in het volgende in 't bijzonder over irrigatie in Nederlandsch-Indië zal spreken, het toch allerminst mijn meening is, dat de studie van dit vak uitsluitend voor Indische ingenieurs noodig zou zijn Integendeel meen ik, dat de Civiel-Ingenieur van dit onderdeel der Waterbouwkunde evenzeer op de hoogte behoort te zijn, als b.v. van droogmakerijen, polders e. d. Ik voeg hieraan nog toe, dat ditzelfde standpunt door den Hoogleeraar Grinwts Plaat ook steeds is in acht genomen bij zijn colleges, voor zooverre ik dit meen te mogen beoordeelen. Dat ik tot onderwerp mijner rede het irrigatiewezen in Nederlandsch-Indië heb gekozen, zal u wel begrijpelijk zijn; bijna mijn geheele 28-jarige ingenieursloopbaan heeft mij met dezen dienst in nauwe aanraking gebracht, en steeds heb ik toepassing van irrigatie getracht te bevorderen, omdat ik van het groote belang overtuigd ben en ik een goede regeling van het irrigatiewezen een der noodzakelijke elementen acht voor de ontwikkeling onzer waardevolle Koloniën.

Het geven van een inzicht in den tegenwoordigen stand van het irrigatiewezen op Java wordt vergemakkelijkt door vooraf te laten gaan een overzicht van 't geen in de voorgaande jaren werd verricht; dit overzicht kan worden gegeven o. a. aan de hand eener voordracht, in 1893 in de Studenten-vereeniging „Vrije Studie" alhier gehouden door den heer M. J. van Bosse, oud-Directeur van het Departement der Burgerlijke Openbare Werken in Ned.-Indië en opgenomen in de nummers 7 en 8 van den Jaargang 1893 van het Weekblad „De Ingenieur". In de eerste plaats herinner ik er aan, dat pas sedert 1885 de geregelde bemoeienis van den technischen dienst met het irrigatiewezen is ontstaan. Vóór dat jaar waarin een nieuw reglement op den Waterstaatsdienst werd afgekondigd, had deze

Sluiten