Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deeld; de verschillende voorstellen en aanhangige werken werden in 1891 tot een overzicht bij elkaar gevoegd, waaraan de naam werd gegeven van „algemeen plan", een naam die wel eens tot misvatting heeft aanleiding gegeven. Want de daarop bijeengebrachte voorstellen waren niet het uitvloeisel van een plan, waarin de bevloeiing van geheel Java werd behandeld; maar het waren de werken wier voorbereiding het verst was gevorderd, met wier uitvoering het eerst kon worden aangevangen. Het was dus een bijeenvoeging van werken, waarvan in het algemeen getuigd kon worden, dat ze noodig of hoogst wenschelijk waren, zonder dat de mogelijkheid werd ontkend, dat niet elders nog een ander werk ware tot stand te brengen, waarvan de urgentie van uitvoering nog grooter kon worden geacht.

Tot het „algemeen plan" behoorden volgens de opsomming van den heer van Bosse 19 irrigatiewerken; daarvan zijn thans elf werken voltooid en in exploitatie, vijf er van zijn nog onderhanden, van twee is afgezien, een er van is gestaakt. Het gestaakte werk betreft de bevloeiing der Solo-vallei; met de uitvoering van dit grootste der voorgenomen werken werd in 1893 aangevangen, in 1898 werd de uitvoering op last van den Minister Cremer geschorst en sedert dien tijd worden wel verschillende werken uitgevoerd, waarvan de bedoeling is verbetering der toestanden in de Bengawan djerookstreek, het meest noodlijdende gedeelte van het bevloeiingsgebied der Solovallei, maar het groote werk blijft gestaakt. Een oplossing van de moeielijkheden met dit werk ondervonden, is door de schorsing en staking echter niet gegeven; het antwoord op de vraag, waarom geen gevolg is gegeven aan het advies der Solovalleicommissie om de uitvoering der werken te hervatten en deze te voltooien, is voor zooverre mij bekend, nimmer volledig en afdoend gegeven. Wel is het antwoord op de vraag uitgesteld, totdat het effect zou kunnen worden beoordeeld der verschillende kleinere, toch niet onbelangrijke werken ten behoeve der Bengawan djerostreek ondernomen. Tegen dit uitstel bestaat geen bezwaar; het heeft gelegenheid gegeven om bijv. de debieten der Solorivier nog eens rustig te bestudeeren; omtrent de vroeger als onderdeel der Solovalleiwerken noodig geoordeelde verlegging van de Solorivier van Pelangwot naar Sidajoelawas hebben opzettelijk daartoe verrichte waarnemingen geleerd, dat dit kostbare werk niet behoeft te worden uitgevoerd met het oog

Sluiten