Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het behoud van het vaarwater in het Westgat van Straat Madoera; ook kunnen omtrent belangrijke vraagstukken bijv. betreffende het slibbezwaar, betreffende het bezwaar van te spoedig bezinken der slibstoffen waardoor op de velden slechts „schoon water" zou worden aangevoerd, onderzoekingen worden ingesteld bij reeds uitgevoerde bevloeiingswerken ; omtrent de financieele resultaten der irrigatiewerken kunnen gedurende dat uitstel gegevens verzameld worden. Om al deze redenen kan men zich bij het uitstel der beantwoording van de bovengestelde vraag betreffende de Solovalleiwerken neerleggen; maar een oplossing der kwestie is daarmede niet gegeven, de Solovalleiwerken staan nog op de agenda!

De twee werken van wier uitvoering werd afgezien, zijn de bevloeiing uit de Loesirivier in de afdeeling Grobogan der residentie feemarang — en de bevloeiing van het Sindangpitoegebied in de residentie Jogjakarta uit de Progorivier. Dat aan de voorgenomen werken in het gebied van den Sultan van Jogjakarta geen gevolg is gegeven, moet worden toegeschreven aan de eigenaardige politieke verhoudingen en de onvoldoende eensgezindheid tusschen de Europeesche landhuurders in dat gewest. Intusschen is de arbeid, die hier voor opneming en ontwerpen werd verricht, niet verloren geweest; het komen van verschillende der Jogjasche huurlanden in handen van twee krachtige maatschappijen heeft de vereischte overeenstemming van belangen doen ontstaan; die maatschappijen hebben aan de Indische Regeering vergunning gevrar.gd en van deze verkregen om water uit de Progorivier af te tappen en voor bevloeiing te gebruiken. De aanleg der noodige werken is grootendeels voltooid; daarbij is als plaats der prise d'eau gekozen dezelfde plaats, die daarvoor reeds vroeger door den Ingenieur J. de Booij werd gezocht en het toen gekozen tracé is over het eerste gedeelte van de uitgevoerde hoofdleiding gevolgd.

Tegen de uitvoering der voorgenomen werken in de afdeeling Grobogan werden vele bezwaren te berde gebracht, samenhangende zoowel met de onvoldoende hoeveelheid van het beschikbare water als met eigenschappen van den bouwgrond, die voor bevloeiing minder geschikt zou zijn. Het is echter de vraag, of op den duur de economische verhoudingen in deze afdeeling het niet noodig zullen maken de mogelijkheid van irrigatie nader onder de oogen te zien.

Sluiten