Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vijf werken van het „algemeen plan" van 1891, welke nog niet voltooid zijn, zijn de volgende:

De Indramajoevlakte betrekking hebbende op een oppervlakte van .... 37.500 bouws.

Het bevloeibare oppervlak is later echter grooter opgegeven en wordt benaderd op . . 60.000 „

De afdeeling Pamalang, welk werk later den naam heeft gekregen van Genteng-Sragi ontwerp naar de twee rivieren, waaraan het water zal worden ontleend, betrekking hebbende op een

oppervlakte van 18.000 „

De afdeelingen Magetan en Ngawi der residentie Madioen, tot een oppervlakte van 48.000 „

De vlakte van Zuid-Bagelen, beoosten de Lok-oeloe, betrekking hebbende op een landstreek van . . 57.000 „

De Serajoe irrigatie tot een oppervlakte van 22.000 „ Omtrent deze vijf werken kan in 't algemeen worden opgemerkt, dat de langzame voortgang daarvan voor een deel samenhangt met wisselende inzichten omtrent de wenschelijkheid der uitvoering en omtrent de noodzakelijkheid van uitvoering van de werken in al hun onderdeelen. Zoo werd betreffende de werken in Indramajoe eerst gemeend, dat men zich kon bepalen tot de hoofdwerken, terwijl later toch de noodzakelijkheid werd ingezien ook de werken voor de detailbevloeiing aan te leggen. Betreffende de Genteng-Sragiwerken heeft langen tijd verschil van meening bestaan omtrent de vraag, of de voorrang bij uitvoering moest worden gegeven aan de werken voor verbetering van den waterafvoer, of aan die van den wateraanvoer. Het is geëindigd met den voorrang toe te kennen aan de werken voor den afvoer der bandjirs van de Sragirivier, welke thans grootendeels voltooid zijn; met de werken tot verbetering der bevloeiing kan nu spoedig worden begonnen. De denkbeelden omtrent de bevloeiing der afdeelingen Magetan en Ngawi zijn herhaaldelijk gewijzigd, voornamelijk in verband met de mogelijkheid om gebruik te maken van het water der Madioenrivier; eerst meende men, dat dit zeer rijkelijk beschikbaar was, daarna dat het beschikbare kwantum ten eenenmale onvoldoende was, terwijl nu eindelijk ten vorigen jare toch gelden werden toegestaan voor een prise d'eau in die rivier en men met het beschikbare water een oppervlakte van

Sluiten