Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijna 19.000 bouws hoopt te kunnen bevloeien. De eerstgenoemde inzichten waren gebaseerd op te weinig debietwaarnemingen, die bovendien niet behoorlijk verwerkt waren; voortgezette waarnemingen hebben het verkrijgen van een juist inzicht mogelijk, gemaakt. Dat is een belangrijk resultaat, wat den langzamen voortgang met deze werken wettigt.

Voor de bevloeiing en den waterafvoer van de vlakte van Zuid-Bagelen beoosten de Lok-oeloe werden enkele werken voor verbeterden waterafvoer tot stand gebracht, ook eenige werken voor betere bevloeiing: maar over het geheel is men momenteel toch geneigd den toestand van deze streek als voldoende te beschouwen, waar het doen van belangrijke uitgaven niet gewettigd is. Overeenkomstige opvatting geldt ook voor het grootste deel der landstreek, die behoort tot de Serajoeirrgatie; de heer van Bosse geeft hiervoor een uitgestrektheid van 138.000 bouws, waarvan 80.000 bouws gelegen in het eigenlijke dal der rivier van Bandjarnegara tot Banjoemas en 58.000 bouws in de vlakte van Zuid-Banjoemas en Bagelen. Voor de bevloeiing van deze ten deele van regen afhankelijke oppervlakte is een voorontwerp gemaakt geworden, maar van de uitvoering werd afgezien, voornamelijk op grond der ruime hoeveelheid regen, die in deze streek meestal valt. Bij de behandeling der zaak is er wel op gewezen geworden, dat de meer loonende suikercultuur wegens het ontbrek en van geregelde bevloeiing niet mogelijk zou zijn en dit is zeker een gewichtige factor; ook is het niet onwaarschijnlijk, dat bevloeiing aan de rijstcultuur ten goede zou komen, en in droge jaren zou dit stellig het geval zijn. Ook de 80.000 bouws gelegen in het dal der Serajoerivier zijn nog al ingekrompen; indien ik hiertoe reken de Bandjaranbevloeiing tot een oppervlakte van + 3300 bouw, de Bandjar-Tjahjanabevloeiing tot een uitgestrektheid van 9000 bouw en de bevloeiing uit de Singomertoleiding tot een oppervlak van 9600 bouw, zoo wordt de oppervlakte, waarover thans werken voltooid of nog in uitvoering zijn 22.000 bouw. Voor een oppervlak van 26.000 bouw, de Tadjoem irrigatie, betrekking hebbende op gronden in de afdeelingen Poerwokerto en Tjilatjap werd een voorontwerp gemaakt, maar van de uitvoering van dit plan is afgezien.

Van het „algemeen plan" van 1891 werd dus:

de uitvoering gestaakt van één werk bestemd voor 220.000 bouw;

Sluiten