Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de uitvoering afgezien bij twee werken bestemd voor ± 57.000 bouw;

met de uitvoering voortgegaan bij vijf werken bestemd voor x 205.000 bouw.

De elf werken van het „algemeen plan" welke voltooid en in exploitatie gebracht zijn beslaan te zamen een oppervlakte van 191.400 bouw, het zijn de Tjihea-, Babakan-, Kaboejoetan-, Pemalie-, Tjomal-Tjajaban-, Demaksche-, Kening-, Pategoewan-, Pekalen-, Sampejan- en Manggiswerken, gelegen het eerste in de Preanger Regentschappen, het tweede, derde, vierde en vijfde in de residentie Pekalongan, het zesde in Semarang, het zevende in Rembang, het achtste en negende in de residentie Pasoeroean, het tiende in de residentie Bezoekie en het laatstgenoemde in de residentie Kedoe.

Het globaal overzicht over de werken, samengebracht op het werkplan van 189.1, is hiermee gegeven; dat, behalve de daarop vermelde werken, sedert genoemd jaar andere zijn aangevangen, zal evenmin verwondering baren als dat aan eenige der voorloopig daarop gebrachte werken geen verdere uitvoering is gegeven.

Vier belangrijke werken buiten dat „algemeen plan" zijn aangevangen, drie zijn voltooid; het zijn de navolgende:

De bevloeiing uit de Tjioedjong, betrekking hebbende op een oppervlak van 31.500 bouw, gelegen in de vlakte van Noord-Bantam : met de uitvoering dezer werken is men bezig.

De bevloeiing uit de Djengellokrivier, betrekking hebbende op een oppervlak van 8100 bouw, gelegen in de residentie Pekalongan en westelijk aansluitende aan het straks genoemde Kaboejoetangebied; deze werken zijn grootendeels voltooid.

De bevloeiing uit de Brantasrivier der districten Kertosono en Waroedjajeng, betrekking hebbende op een oppervlakte van 25.000 bouw; deze werken zijn voor het grootste gedeelte voltooid en doen reeds sedert vier jaren dienst.

De bevloeiing van Zuid-Djember, betrekking hebbende op een oppervlak van 70.000 bouw; met de uitvoering van een gedeelte der voorgenomen werken, nl. de bevloeiing uit de Bedadoengrivier voor een streek van 20.000 bouw, is begonnen.

Van deze vier werken te zamen is de oppervlakte 134.600 bouw. Gevoegd bij de vijf reeds behandelde, blijkt dus dat thans nog de werken onderhanden zijn in negen gebieden bestemd voor de bevloeiing van rond 317.000 bouw.

Sluiten