Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwerkt; ook hierover is dikwijls geklaagd Er wordt dan wel beweerd, dat, ja, gelden op de begrooting werden uitgetrokken, maar dat het verwerken er van onmogelijk werd gemaakt, omdat de plannefi niet spoedig genoeg werden gearresteerd. Dit is zeker wel eens voorgekomen; bij die goedkeuring van ontwerpen door de Regeering is wel eens onnoodig veel geadviseerd, maar toch ligt hierin m. i. niet de hoofdoorzaak van den onvoldoenden voortgang der werkzaamheden.

Als een andere verklaring voor dien te langzamen gang wordt gewezen op ongunstige weersgesteldheid, op koèliegebrek en andere moeielijkheden bij den bouw ondervonden. Maar het spreekt van zelf, dat dergelijke oorzaken niet over een tijdvak van 22 jaar kunnen werken; voor enkele jaren kunnen die invloed hebben, over een reeks van jaren wordt de invloed opgeheven van ongunstige jaren en bereikt men een gemiddelde, waaruit de ongunstige invloeden zijn geëlimineerd door de gunstige resultaten van andere jaren. Mij heeft de ondervinding geleerd, dat niet de eigenlijke uitvoering achterbleef; maar dat de moeielijkheid altijd heeft gezeten in de ontwerpen. Vooreerst eischt een irrigatieplan buitengewoon veel projectwerk; het aantal kunstwerken, dat noodig is, is groot, de lengte der te ontwerpen leidingen is aanzienlijk. Er zoude echter niet zooveel achterstand in het ontwerpen ontstaan zijn, indien niet bijna voortdurend gebrek aan ingenieurspersoneel had bestaan, indien aan billijke eischen der Sectie-ingenieurs omtrent personeelsorganisatie door het Departement der B. O. W. beter had kunnen worden voldaan. Daar komt bij, dat niet voldoende gezorgd is geworden, dat alle verrichte arbeid vruchtbaar is geweest. Het is een voorname grief ook onder de ingenieurs zelf, dat zooveel projectwerk wordt geleverd, dat achteraf als niet bruikbaar wordt beschouwd; dat geeft aanleiding tot ontstemming en wat het ergste is, dit is mede een oorzaak van den te langzamen voortgang. Een sectie-ingenieur maakt een ontwerp, dat in eerste instantie door den Afdeelingschef wordt beoordeeld; daarna gaat het naar het Dep. der B. O. W. te Batavia, waar het opnieuw wordt beoordeeld, dikwijls veroordeeld. Het gevolg is: op nieuw projecteeren, met soms nog eens hetzelfde resultaat; en dit alles kon worden voorkomen, wanneer een centrale leiding van den dienst bestond, die niet van uit een bureau werd gevoerd, maar in aanraking kwam met „the man in the field" en dezen bij zijn werk dadelijk liefst mondeling, de noodige leiding

Sluiten