Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaf. De organisatie bij den dienst deugt m. i. niet; aan die centrale leiding heeft het altijd ontbroken, behalve tijdens het bestaan der afzonderlijke irrigatiebrigade, ik heb dit reeds in 1900 in bijzonderheden betoogd in de Indische Gids. Het heeft later ook wel in de bedoeling gelegen den dienst meer te centraliseeren door de aanstelling van een Hoofdinspecteur, die de technische chef van den geheelen dienst zou worden: maar de reorganisatie van den Waterstaatsdienst blijft uit en omtrent de noodzakelijkheid tot aanstelling van een Chef van den Waterstaat schijnen de meeningen weer te zijn gewijzigd.

Met uitzondering van den te langzamen voortgang van den aanleg valt op veel goeds te wijzen; afgescheiden van de verkregen resultaten, waarop ik in het vervolg mijner rede zal terug komen, kan worden getuigd, dat de meeste werken technisch goed geslaagd zijn. Natuurlijk zijn er in de eerste jaren wel moeielijkheden ondervonden, dat kan bijna niet anders, waar men te maken heeft met werken, die zich over groote oppervlakten uitstrekken, welke tot in alle détails moeten worden bediend; waar men waterloopen snijdt, waarvan dikwijls geen gegevens bestaan en die men zoo goed mogelijk moet benaderen; waar men werkt in grondsoorten, wier eigenschappen niet voldoende bekend waren; bovendien, waar men zuinig bouwt en behoort te bouwen.

Zeker, het is voorgekomen, dat het waterverbruik tegenviel, maar door suppletie 't zij uit andere bronnen, 't zij door meermalig gebruik van 't water, werd daaraan tegemoetgekomen. Syphons of aquaducten in afvoerleidingen hebben na de voltooiing soms verruiming moeten ondergaan, of er moesten voorzieningen worden getroffen tegen ontgronding der werken; groote moeielijkheden zijn dikwijls ondervonden door afschuiving van leidingen in ophooging, ook van taluds van ingraving. Voor stortdammen zoekt men nog naar een geheel bruikbaar, tevens goedkoop type en de aan die werken aansluitende kanaalpanden eischen dikwijls versterking en bekleeding der taluds. Opslibbing van de hoofdkanalen gaf soms groot bezwaar, door het bouwen van doelmatige spuimiddelen is er belangrijk aan tegemoetgekomen. Ik noemde hier eenige voorname bezwaren, welke zijn ondervonden; maar deze zijn op den duur grootendeels overwonnen, ze zijn van secundaire beteekenis ; en men kan gerust zeggen, dat de werken in 't algemeen voldoen voor den practischen landbo.uw, dat ze in hun algemeenen opzet

Sluiten