Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit den regentijd wordt opgevangen, om in den drogen tijd te worden gebruikt, zal het mogelijk zijn aan beide bezwaren tegemoet te komen, voornamelijk aan het laatste. Naast den drang tot ruimer waterbeschikking in den oostmoesson zal zich bovendien steeds krachtiger den wensch doen gevoelen, om van de arbeidskracht van het in hoog gelegen reservoirs verzamelde water door omzetting in electriciteit voor allerlei bedrijven gebruik te maken. Wel is de configuratie van Java voor den aanleg van zeer groote reservoirs misschien niet de meest gunstige, maar in het dalbed van de rivieren zullen toch ongetwijfeld vele geschikte plaatsen zijn te vinden. Voor de geregelde ontwikkeling en economischen vooruitgang" van het land zou dit zeker van groot belang zijn, omdat tot de oostmoessoncultures de meest loonende behooren, waarvan de producten voor de Europeesche markt bestemd zijn.

Het zal uit het zooevengezegde wel duidelijk zijn, dat nog veel moet worden gedaan op Java alleen, alvorens daar het bevloeiingswezen tot zoodanigen graad van ontwikkeling zal zijn gebracht, als bereikbaar is en als behoort te worden bereikt. Maar daarnevens zullen ook de Buitenbezittingen geleidelijk aan moeten worden geholpen; men kan daar — wanneer tijdig wordt gezorgd voor het verzamelen van gegevens omtrent debieten en waterstanden en het maken van kaarten, die voorloopig zeer eenvoudig kunnen zijn en van globale voorontwerpen — werken onder de gunstigste omstandigheden, geheel vrij den aanleg te ontwerpen op volkomen rationeele grondslagen, zonder gebonden te zijn aan bestaande toestanden, waarmee rekening moet worden gehouden, zooals op Java veelal voorkwam. Indien men zich nu de uitgestrektheid onzer Buitenbezittingen voor den geest haalt, Sumatra en Celebes om van Borneo nog niet eens te gewagen, landen waar ons gezag onder den pas afgetreden Gouverneur-Generaal van Heutz zich zooveel krachtiger heeft doen gevoelen en van een schijnbestuur tot een meer intensief beheer is gebracht, zoo zal men wel mijn meening deelen, dat daar in „grooter Nederland" voor onze technici nog een reusachtig arbeidsveld ligt, echter niet te groot voor onze krachten, mits er vlugger worde gewerkt dan in de laatste kwart eeuw het geval is geweest.

Aanleg van werken brengt mee exploitatie en 't ligt voor de hand, dat ook dit belangrijke onderdeel van het irrigatie-

Sluiten