Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhoud en het beheer der irrigatiewerken, voorts het doen van allerlei waarnemingen; maar naast deze organiek uit de instelling voortvloeiende werkzaamheden, werd veel aandacht gewijd aan de verbetering der inlandsche bevloeiingswerken, waarover het beheer zich uitstrekt. Dammen werden vernieuwd, inlaten permanent gemaakt en door combinatie vereenvoudigd, leidingen werden verbeterd en hiervoor zijn vrij aanzienlijke bedragen uitgegeven. Deze zeer nuttige werkzaamheden konden slechts aan technische handen worden toevertrouwd; en waar in de laatste jaren door verschillende personen de wenschelijkheid is betoogd geworden, om de Irrigatie-afdeelingen te brengen onder het beheer van het Departement van Landbouw, daar is wellicht te weinig gelet op dit onderdeel harer werkzaamheden, welke niet organiek er toe behooren, maar toch nog voor lange jaren zullen voorkomen.

De werkkring der Irrigatie-afdeelingen is geregeld bij verschillende Gouvernementsbesluiten en daaruit voortvloeiende instructies van den Directeur der B. O, W. Steeds is daarbij uitgegaan van het beginsel, dat het algemeene waterbeheer behoort te berusten in handen van den Resident met het oog op de belangen van den inlandschen landbouw, omdat hij daarvoor evenals de Regent steeds zorg behoort te dragen. Zoolang de inlandsche landbouwer nog wordt beschouwd als onvoldoende ontwikkeld om zijn landbouwbelangen naar behooren te behartigen, zoolang nog wordt uitgegaan van de meening dat toezicht, zoo noodig zachte dwang van hoogerhand daarbij niet kunnen worden gemist, zoolang zal het rationeel blijven den hoogsten gewestelijken bestuurder de beslissende stem in het irrigatiebeheer te geven. Aan hem wordt toegevoegd een ingenieur met den titel van Chef der Irrigatie-afdeeling, aan wien het verdere technische personeel ondergeschikt is.

Het waterbeheer omvat de regeling der voeding van de hoofdkanalen en de verdeeling van het water uit deze over de kleinere leidingen. De eerstgenoemde regeling heeft betrekking op de hoeveelheid water, die tijdens bandjir en in verschillende tijden van het jaar bij de prise d'eau mag worden ingelaten in het hoofdkanaal, zij wordt gewoonlijk overgelaten aan het inzicht van den Chef der Irrigatie-afdeeling. Omtrent de wijze van water verdeel ing zijn in de verschillende Irrigatie-afdeelingen gewestelijke regelingen getroffen, waarbij van verschillende beginselen is uitgegaan, maar die alle beoogen zooveel mogelijk

Sluiten