Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voldoen aan de wenschen der Europeesche landbouwondernemingen en der Iniandsche landbouwers, voor zooverre de beschikbare hoeveelheden water dit mogelijk maken. Die wenschen betroffen in den westmousson uitsuitend de rijstcultuur ; als regel behoeven andere cultures in dien tijd geen water. De Javaansche landbouwer verlangt met de rijstcampagne vroeg in 't seizoen te beginnen b.v. in September of begin October o. a. omdat de ondervinding hem heeft geleerd (wat later uit gehouden proefschriften werd bevestigd) dat vroegtijdig geplante rijst het beste beschot geeft. Aan dat verlangen kan echter niet algemeen worden tegemoet gekomen, omdat in dien tijd het beschikbare waterkwantum daarvoor niet toereikt. Daarom is men er toe gekomen slechts aan een gedeelte van het irrigatiegebied te vergunnen, om zeer vroegtijdig met de campagne te beginnen en aan dat gedeelte dan al het beschikbare water te verstrekken; naarmate de westmousson voortschrijdt neemt dat gedeelte in omvang toe en wordt ook daaraan water gegeven. Ten einde hierbij de billijkheid te betrachten wordt telken jare een ander gedeelte het eerst bediend; men noemt dit wisselen met een Javaansch woord „golong" en het stelsel heet daarnaar golonganstelsel. Men heeft hierbij dus als grondslag voor de waterverdeeling in den westmousson een geconcentreerde waterverstrekking aan een gedeelte van het irrigatiegebied volgens een vast plan, cultuurplan genoemd, waarbij telken jare de gedeelten wisselen in het tijdstip van aanvang met de rijstcampagne; daarbij wordt verder rekening gehouden met de veranderende behoefte aan water voor de rijstcultuur in verschillende periodes der campagne. Een ander stelsel, dat den naam van kringenstelsel heeft verkregen verdeelt het beschikbare water steeds evenredig over daartoe geëigende oppervlakten met inachtneming van verschil in grondgeaardheid; aan die oppervlakten, welke niet te klein mogen zijn, is de naam van waterkring gegeven, waaraan het stelsel zijn naam ontleent. De uitwerking dezer principiëel van elkaar verschillende stelsels verschilt in de verschillende gebieden; het gologanstelsel is het volledigst doorgevoerd in het Pemaliegebied, het kringenstelsel in het Pategoewangebied. Na afloop der rijstcampagne, dus voor den drogen mousson, worden de eïschen van waterverstrekking voor de dan geteelde gewassen geheel anders; de waterverdeeling geschiedt dan in alle irrigatiegebieden in evenredigheid van daartoe geschikte

Sluiten