Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt tusschen rendabele en niet rendabele irrigatiewerken, maar zelfs van eerstgenoemde wordt betwijfeld, of ze de bij den aanvang der werken voorgespiegelde voordeelen zullen afwerpen.

Bij de beschouwing der rentabiliteit moet onderscheiden worden tusschen 1°. de eigenlijke resultaten der werken zooals die blijken uit verhoogde producties der velden, uit het planten van verschillende gewassen in den oostmousson, uit verminderde oogstmislukkingen en 2°. de vermeerderde inkomsten van 's lands schatkist in den vorm van verhoogde belastingen.

Bij de pogingen om de eigenlijke resultaten der werken te constateeren, stuit men op groote moeielijkheden, voornamelijk daaruit voortvloeiende, dat meestal een behoorlijke basis van vergelijking ontbreekt, omdat de producties der velden over de jaren vóór den aanleg der werken niet met voldoende zekerheid bekend zijn. Die producties moeten worden afgeleid uit proefsnitten, en nu wordt de vertrouwbaarheid van vroeger gehouden proefsnitten betwijfeld, zooals o. a. door het tegenwoordige lid van den Raad van Nederlandsch-Indië den heer Liefkinck, vroeger Inspecteur der Cultures, een ter zake bevoegd beoordeelaar. Dit maakt vergelijking van vroegere en tegenwoordige producties hoogst bezwaarlijk, waarbij nog komt de moeielijkheid, dat de gegevens uit vroegere tijden, berustende in archieven der controleurs en districtshoofden, dikwijls in het ongereede zijn geraakt. Het gevolg is, dat een beoordeeling, berustende op vertrouwbare cijfers, bijna nimmer is geleverd en men bij beoordeelingen dikwijls meer moet afgaan op persoonlijke indrukken, afkomstig van belanghebbenden. Deze belanghebbenden echter zijn niet altijd onpartijdige beoordeelaars, omdat het hun bekend is, dat verhoogde producties tot hoogere belasting kunnen leiden.

Van de aangelegenheid is nimmer een speciale studie gemaakt, wel werd zij aan een deel der zoogenaamde rentabiliteits-commissie (ingesteld bij Gouv. Besl. van 28 Januari 1897, N°. 5) opgedragen, maar deze heeft zich aan het onderwerp niet kunnen wijden, daar haar leden een drukken werkkring hadden en het niet mogelijk was tegelijk daarmee een veelomvattend onderzoek in te stellen in plaatselijke archieven. Het is echter zeer gewenscht, dat zoodanig onderzoek alsnog worde ingesteld, zonder hetwelk het in geen geval mogelijk zal zijn over de resultaten van verschillende werken te oordeelen; een beredeneerde verwerking der nog bestaande gegevens uit vroeger

Sluiten