Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gulden; vergelijkt uien hiermee de vermeerdering enkel der productie aan rijst ter waarde van 1 '/4 millioen gulden per jaar, dan is daarmede wel de beteekenis van behoorlijke bevloeiing geleverd.

Het meêgedeelde omtrent de Pemaliewerken had niet de bedoeling een overzicht te leveren van de resultaten dier werken; de becijfering was daartoe te globaal en op vele andere voordeelen zou de aandacht dan gevestigd moeten zijn geworden. In hoofdzaak was de bedoeling om aan te toonen, dat ook bij het tegenwoordige — zeker voor veel verbetering vatbare — inlandsche landbouwbedrijf, bevloeiing de producties belangrijk doet stijgen, een feit, dat eigenlijk wel algemeen erkend wordt, maar waaraan men toch geneigd zou worden te twijfelen, wanneer steeds de uitspraak wordt gehoord, dat irrigatiewerken niet rendabel zijn.

Dat de rentabiliteit in beperkten zin, de vermeerdering der Landsinkomsten door toeneming der belastingen, geen juiste maatstaf is voor de beoordeeling der resultaten van de bevloeiingwerken, kan ook uit het Pemaliegebied blijken; niettegenstaande de productie enkel aan rijst meer dan verdubbeld werd en dit reeds sedert 1903, voor enkele deelen van het gebied sedert 1900, het geval is, werd toch de landrente niet verhoogd en is deze nog ongeveer dezelfde als toen er geen bevloeiing bestond. Als reden van deze bijzonder philantrophische opvatting wordt gegeven, dat gewacht wordt op de invoering der nieuwe landrente-regeling; toch had dat m. i. niet behoeven en behooren te beletten om een matige verhooging der belasting geleidelijk in te voeren.

In het voorgaande heb ik getracht een overzicht te geven van den tegenwoordigen toestand van het irrigatiewezen inNederlandsch-Indië, dat uit den aard niet anders dan vluchtig kon zijn, maar waarin toch naar ik hoop den indruk zal zijn gegeven, dat in onze Koloniën met name op Java goed werk is gedaan en dat er nog veel, zeer nuttig ingenieurswerk moet worden verricht. Indien wij als koloniseerende natie onzen plicht behoorlijk zullen vervullen, zoo zal de zorg voor de openbare werken, waarvan die voor irrigatie zulk een belangrijk deel vormen, ten volle moeten worden aanvaard. En daarin zal dan ook ons voornaamste recht op het bezit dier rijke landen wortelen ; ons voornaamste verweermiddel tegen de begeerlijkheid van andere natiën zal moeten

Sluiten