Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met haar te rekenen hebben. Wie „wijsgeerige" en „Christelijke" zedekunde tegenover elkander plaatst, geeft aanleiding tot de meening, dat de Christelijke Theologie bij de bearbeiding van de leer des zedelijken levens eene andere methode zou kunnen volgen dan die welke de wijsbegeerte des zedelijken levens in toepassing moet brengen. Zegt men, dat de „wijsgeerige zedekunde" den mensch als mensch en dat de „Christelijke zedekunde" den mensch als Christen beschouwt, men heeft geen recht op deze overweging nadruk te leggen, tenzij men mocht meenen, dat in en met de „bekeering" de continuïteit des zedelijken levens verbroken wordt. Hoe men het ook bedoele of neme, de tegenstelling van „wijsgeerige" en „Christelijke" zedekunde kan niet anders dan verwarrend werken zoowel op „wijsgeerig" als op „theologisch" gebied.

5. Zedekunde op Christelijk standpunt. Het is intusschen geheel iets anders te spreken van eene „Christelijke zedekunde" en de behandeling eener zedekunde van Christelijk standpunt aan te bevelen. Het is met de zedekunde evenals met de wetenschap van den Godsdienst. Het Christelijk geloof mag zich niet verloochenen, evenmin in de wijsbegeerte des zedelijken als in die des godsdienstigen levens (Gr. H. Lamers. De wetenschap van den Godsdienst. Inleiding. Historisch deel § 1 onder 4, in Nieuwe Bijdragen 7de Deel bl. 89 en aldaar 8ste Deel bl. 71—126). Wie meent, dat de mensch die in Christus gelooft en Hem volgt ook in zedelijk opzicht zijn hoogtepunt bereikt, kan noch mag deze overtuiging bij de behandeling van de wijsbegeerte des zedelijken levens ter zijde stellen. De stelsels der zedekunde staan noodwendig onder den invloed van de algemeene wereldbeschouwing welke men is toegedaan. Is het waar, dat de wereldbeschouwing van den Christen onder den invloed staat van zijn Christelijk geloof, het is dan onmogelijk, dat hij de zedekunde zou kunnen beoefenen zonder ook hier van zijn Christelijk standpunt getuigenis en rekenschap te geven. De Christelijke levens- en wereldbeschouwing heeft zich wettig recht veroverd in de wijsbegeerte der zedelijkheid, want het is het Christendom, dat het zedelijke leven onder ons gebracht heeft op de hoogte waarop

Sluiten