Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oog op hare zedelijke beteekenis onbillijk beoordeeld. Dat hij de lustinotieven in de zedelijkheid op den voorgrond bracht, heeft zeker dikwerf ongunstig gewerkt, maar men mag intusschen niet voorbijzien dat daardoor ook aan de wijsbegeerte des zedelijken levens de stoot is gegeven tot zeer belangrijke psychologische en ethische onderzoekingen.

De Stoïcijnen hebben niet weinig bijgedragen tot den bloei der zedekunde in de wereld der oude Grieken en Romeinen. De ethiek nam de eereplaats in hunne wijsbegeerte in, en het plichtsbegrip stond bij hen hoog aangeschreven. Tusschen goed en kwaad trokken zij eene scherpe grenslijn, al was de praktijk niet altijd met hunne theorie in overeenstemming. Verschillend blijft nog steeds het oordeel dat over personen en meeningen uit den kring der Stoïcijnen geveld wordt, en ook het rigorisme dezer school is voor onderscheiden waardeering vatbaar, maar zij heeft in elk geval op zedekundig gebied verdiensten gehad van meer dan voorbijgaanden aard.

De oude wijsbegeerte der klassieke wereld ging in scepticisme en mysticisme onder, terwijl de scholen der groote meesters zich op velerlei wijze splitsten. De Romeinen hebben op het terrein der zedekunde weinig zelfstandigs geleverd. Hun eclecticisme stelde hen intusschen in staat op hunne wijze winst te doen met de wijsheid der Grieken. Heerschte over het algemeen in de zedekunde der klassieke oudheid eene optimistische zienswijze, waarbij met het zedelijk kwaad in de beschouwing van den mensch niet ernstig gerekend werd, toch ontbrak het niet aan mannen als Plutarchus en Marcus Aurelius, die voor eene gewijzigde opvattingden weg baanden.

Sluiten