Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Judenthums 1867, Siegfried. Ueber die dem Pkilo von Alexandrien zugeschriebene Schrift „vom beschaulichen Leben" in: Prot. Kirchenzeitung 1896 nO. 42, Hoekstra. De ontwikkeling van de zedelijk» idee in de geschiedenis en Geschiedenis van de Zedenleer I bl. 172—266, Bruce. The ethics of the old Testament 1895 en Lazarus. Die Ethik des Judenthums 1898).

2. I)e zedeleer in de boeken des Nieuwen Verbonds. In den persoon van Jezus ziet de Christen het ideaal der zedelijkheid verwerkelijkt. Hij heeft deze overtuiging, die met het „geloof in Christus" rechtstreeks samenhangt, te verdedigen tegenover wijsgeerig en historisch bezwaar. De dogmatiek is meer dan de zedekunde in dezen apologetischen arbeid bétrokken, waarbij het voor een groot deel ook op juiste exegese aankomt en niet weinig ook op de verhouding waarin men zich plaatst tot de vraag, in hoever het bij den tegenwoordigen staat der NieuwTestamentische kritiek mogelijk is een historisch beeld van Jezus te schetsen. Het kan niet worden ontkend dat, waar de „Evangeliën" als bronnen voor de kennis van Jezus' leven en den indruk dien dat leven gemaakt heeft op vriend en vijand worden aangenomen, op meer dan één punt moeielijk te zeggen is welke houding Jezus tegenover zedelijke vraagstukken aannam, vooral als men daarbij denkt aan wat in de tegenwoordige zedekunde de aandacht trekt. Ten voorbeelde zij hier gewezen op de verhouding van Jezus tot de Wet, waaromtrent men plaatsen als Matth. 5:21—28, 33—37, 43—44, 9:16, 15:11, Mark, 2:27 heeft te vergelijken o. a. met Matth. 5:18—19, 8:4, 23:3; op zijne houding ten aanzien van het huwelijk (Matth. 19 : 3—12), van de overheid en de tempelbelasting of staatslasten (Matth. 17 : 27, 22 : 16—21) en zijne uitspraken omtrent de vraagstukken die men tegenwoordig onder den naam van „sociaal vraagstuk" samenvat, waarbij tekstkritiek en exegese meer beteekenis hebben dan sommigen schijnen in te zien (Matth. 5 : 3 vergeleken met Luk. 6 : 20, Matth. 5 : 40, 42, 6:19,24, 9:13, 19:21, Mark. 10:21, Luk. 9:58, 14:12—14, 16:19—31). Wat intusschen ook onzeker zij in de „zedeleer" van Jezus, ongetwijfeld moet zijn onderwijs voor de zedekunde van onschatbare

ah

13

Sluiten