Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem werd behandeld op eene wijze die terecht de aandacht blijft trekken, heeft hij niet weinig toegebracht tot de heerschappij der casuïstiek, waaraan de Kerk langs verschillenden weg hare aandacht gewijd heeft. In menige „summa" werd vooral in de 14de en 15de eeuw deze niet weinig bedenkelijke zedelijke wetenschap neder gelegd. Vooral is de „summa angelica" vermaard geworden. Aan de casuïstische moraal werd intusschen de alleenheerschappij voortdurend betwist door de mystiek, in wier naam zich menigeen met ernst deed hooren. Berxard van Clairvaux wist velen te winnen voor beschouwingen waarbij de eenheid der deugd erkend en de liefde jegens God als bezielend beginsel des zedelijken levens gehuldigd werd. De mystiek heeft ook bij het einde der Middeleeuwen zich niet altijd vrij gehouden van wat haar licht op donkere paden doet afdwalen, maar door mannen als (jerson en Thomas a Kempis werd tegen menige fout der kerkelijke moraal met goed gevolg'gestreden.

1. Ter inleiding. Bij de behandeling van de eeuwen der scholastiek moet ook op zedekundig gebied rekening worden gehouden met de verhouding waarin de geleerden van dien tijd zich plaatsten tot de studie van Aristoteles (zie mijne Wetenschap van den Godsdienst II § 33 onder 1). In verband hiermede kan ook hier eene verdeeling worden aanbevolen, waarbij gelet wordt op de herleving van de peripatetische wijsbegeerte in de 13lle eeuw (M. Schneid. Aristoteles in der Scholastik 1875, Fr. Nitzsch. Die Ursaclien des Umschwungs und Aufschwungs der Scholastik im 13 Jahrh. in: Jahrb. für Prot. Theol. 187G S. 532 u. s. w.).

Op het standpunt der Roomsch-Katholieke Kerk laat zich de verbinding van recht en moraal (in het corpus juris canonici) gemakkelijk verklaren, maar eigenlijke zedekundige arbeid is niet te verwachten bij deze behandeling van het recht. Evenmin kon daarvan sprake zijn bij

Sluiten