Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 6.

De nieuwere zedekunde vóór Kant.

Niet zonder beteeken is ook voor de zedekunde was in ons vaderland liet optreden van Hugo de Groot in de 17de eeuw. De wijsbegeerte van zijnen tijdgenoot Caetesius was slechts voor een klein gedeelte aan zedekundige vraagstukken gewijd, maar heeft bepaaldelijk in Nederland ook op zedekundig gebied belangrijke gevolgen gehad in het*stelsel van Geulinx en vooral in dat van Spixoza. Week het dualisme van Caetesius bij Spixoza voor een monisme dat alleen den pantheïst kan bekoren, men mag aannemen dat Geulestx's occasionalisme den weg baande voor Spdtoza's Ethica, waarin op merkwaardige wijze het zedelijk leven aan analyse wordt onderworpen, niet zonder gevaar voor de juiste waardeering van het echt-zede! ij ke. Intusschen werd ook ten onzent door Bayle de vraag aan de orde gesteld naar het verband tusschen Godsdienst en zedelijkheid. Bij velen vertoonde zich het streven om het zedelijke leven los te maken van godsdienstige overtuigingen.

De tijd was nog niet gekomen, dat Duitschland zich aan het hoofd zou stellen van de wijsgeerige beweging. Terwijl Samuel Pufendorf min of meer de beschouwingen deelde van Hugo de Groot, werd bij den overgang van de 17de tot

Sluiten