Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwak is, werd te recht door het evolutionisme, dat in menigen kring de overwinning behaalde, aangetoond. Door Bakkett en vooral door Herbert Spencer is het vraagstuk der zedelijkheid op den grondslag der evolutie-theorie met ernst behandeld, maar al werd deze theorie ook op dit gebied door velen toegejuicht, en al heeft de zedekunde ook in deze school niet weinig belangrijks geleverd, het bleef toch ook in Engeland en Amerika voor velen niet verborgen, dat de hier gevolgde beschouwing en waardeering van de zedelijke handeling, in verband met de handeling in het algemeen, gevaarlijk is voor de handhaving van het zedelijke als zelfstandig. Op den arbeid van mannen als Bain, Sidgwick, Leslie Stephens, Muirhead , Mackenzie, Ryland , Knight, Hyslop en anderen moet gewezen worden als bewijs, dat veler belangstelling in Engeland en ook elders, waar de Engelsche taal gesproken wordt, aan de zedekunde verzekerd is.

In ons vaderland viel wel eens te klagen over gemis van belangstelling te dezen aanzien. Bijzonder belangrijk was niet wat het optreden van Kant in Nederland te weeg bracht, en evenmin wat hier in aansluiting aan andere wijsgeerige scholen in de behandeling van de zedeleer geleverd werd. De zedekunde werd weinig geëerd, ook al werd soms de zedeleer op niet-onverdienstelijke wijze behandeld. Intusschen moeten hier met eer L. Gr. Pareau, N. C. Kist, H. J. Boy aards en AV. Cnoop Koopmans genoemd worden, terwijl — om van de nog levenden te zwijgen — door Pn. E. Hugenholtz, van Bell, Kuenen en anderen menige proeve werd gegeven van degelijken arbeid op het gebied van de wetenschap des zedelijken levens.

Sluiten