Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. Fr. Xavier Comte (1798—1857) die, in zijn Cours de plrilosophie positive en elders, den grondslag legde voor een stelsel dat niet ten onrechte , met het oog op zijn zonderling historisch verloop, „le catholicisme moins le christianisme" genoemd is (zie Lamers. Nieuwe Bijdragen V bl. 336). Hier wordt eene vijandige houding aangenomen tegenover alle theologie en metaphysica en eene wereldbeschouwing aanbevolen waarbij enkel op de verschijnselen — trouwens in onderling verband — gelet wordt. De verschillende wetenschappen werden door Comte gerangschikt naar gelang zij vroeger of later positivistisch behandeld werden, en het was bepaaldelijk zijn doel deze wijze van behandeling op de sociologie toe te passen, die hij splitst in statiek en dynamiek. In het eene zoowel als in liet andere deel is de ethiek betrokken, dewijl in beiden spraak is van egoïstische en sociale neigingen (Ptotjer. Jahrb. für Prot. Theol. 1878 en 1882). In deze school werd voortdurend de moraal der ,,kerk" bestreden (Boutteville. La morale de TÉglise et la morale naturelle 1866).

Een geheel andere geest spreekt zich uit in Alexaudre Rudolphe Vixet (1797—1847), die ook buiten Zwitserland en Frankrijk volgelingen heeft. Op verschillend gebied liggen de verdiensten van dezen genialen denker (Dr. J. Cramer. Alexandre Vinet als christelijk moralist en apologeet. geteekend en gewaardeerd 1883, F. L. Fr. Chavannes. Alexandre Vinet considéré comme apologiste et morcdiste Chrétien 1883). Een zedekundig stelsel heeft hij niet geleverd — tenzij men zou meenen dat te vinden in zijn: Plan du cours sur la philosophie pratique du Christianisme of in zijne: Essais de philosophie morale et de morale religieuse. Maar voortreffelijke gedachten sprak hij uit, vooral ten aanzien van de waarde der individualiteit en de beteekenis der harmonie m 's menschen zedelijk leven. In zijne verhouding tot het „Réveil" lag de grond voor menig betoog dat hij gaf, soms met meer warmte dan helderheid. Zijn individualisme past weinig bij de sociaal-ethiek van den tegenwoordigen tijd. Intusschen hebben velen de aandacht getrokken door geschriften, die voor alle tijden hunne waarde behouden en waarin Vixet'b eigenaardigheden min of meer duidelijk beschreven zijn (Laura M. Lane. The life and writings of A. Vinet 1890, L. Molines. Étude sur A. Vinet

Sluiten