Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J

wordt gebezigd. Spreekt iiien van zedelijk tegenover natuurlijk, men heeft dan een ander begrip voor den geest, dan wanneer men het zedelijke tegenover het onzedelijke plaatst. In het eerste geval bevindt zich de onderzoeker op formeel gebied, in het laatste geval geldt het beschrijving of waardeering van eenig punt van materieel belang. Het ligt in den aard der zaak, dat de zedekundige zich allereerst met formeele vraagstukken heeft bezig te houden en op het gebied der zedeleer treedt, zoodra hij den inhoud van het zedelijke in behandeling neemt. Wie het raadzaam acht zich liier van de onderscheiding tusschen subject en object te bedienen, kan zijne taak aldus bepalen, dat hij eerst met Het zedelijk subject, daarna met het zedelijk object, in aanraking komt. De vraag is echter, of wel alles wat in het formeel gedeelte te behandelen is rechtstreeks den mensch zei ven, als zedelijk subject, betreft, alsmede of er geen verwarring kan ontstaan, als bij de benaming object hier uitsluitend aan den iuhoud van het zedelijke te denken is, terwijl ook aan de kringen des zedelijken levens zou kunnen gedacht worden.

Er heerscht nog altijd groot verschil in de behandeling van het wijsgeerig deel der wetenschap van het zedelijke leven. Bij hen, die niet van Christelijk standpunt uitgaan, wordt natuurlijk het onderzoek door hunne naar de school waartoe zij behooren onderscheiden algemeen-wijsgeerige voorstellingen min of meer bepaald. Maar ook, waar de Christelijke theologie waarin, bij alle kerkgenootschappelijk verschil, toch de eenheid niet te miskennen is, het uitgangspunt is van het zedekundig onderzoek, werd de een-

Sluiten