Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij in die erkenning zelve het bewijs ziet, dat ook de mensch behoort tot eene hoogere wereld, als waarin het einddoel ligt waarop ook het zedelijke leven wijst. Zoowel in het formeele als in het materiëele gedeelte der zedekunde stellen wij ons op den bodem der Christelijke geloofsovertuiging, en wat het laatste betreft, wordt zoowel de gemeenschap als de individu gesteld in het licht waarin het leven en de leer van Christus ze voor ons plaatsen. De eischen van beiden, zoowel van de sociale als van de individueele ethiek, schijnen ons toe alleen op Christelijk standpunt bevredigd'te kunnen worden. Onze tijd roept in elk geval ook de zedekunde tot diep-gods-

dienstigen ernst.

1. Onderscheiding' tussplien zedekunde en zedeleer. Op de noodzakelijkheid der onderscheiding tusschen zedekunde en zede/eer wees ik reeds in 1886 (Begrip en methode van de, Zedekunde beschouwd als deel der wijsgeeriye Theologie in: Nieuwe Bijdragen V bl. 32). Ik kwam er drie jaar later op terug (De christelijke zedeleer en de vraagstukken der hedendaagsche zedekunde. t. a. p. bl. 283 vv.). Dat in de vermenging van zedekunde en zedeleer eene methodologische fout schuilt, werd ook door Dr. H. IJ. Gkoenewegen opgemerkt (Bijblad van de Hervorming 1892 nO. 6 en Theol. Tijdschrift XXVIII bl. 476). Het wijsgeerig deel van de wetenschap des zedelijken levens (zie § 1 onder l), dat niet zonder gevaar van misverstand als moraal of ethiek wordt aangeduid ell ook — afgezien van dit gevaar — ten onzent liefst zedekunde genoemd worde (zie § 1 onder 2) heeft zijne stof zoowel van de materiëele, als van de formeele zijde te beschouwen. Men kan met Jülicher (Theol. Literatur-Zeit. 1887 nO. 6 S. 136) instemmen, als hij beweert dat met de hier door mij aanbevolen onderscheiding de moeielijklieden van de wetenschap der zedelijkheid geenszins verdwijnen, en toch meenen, dat inderdaad van bedoelde onderscheiding heil te wachten is voor den zedekundigen arbeid in het algemeen. Er zijn formeele vraagstukken op dit

on a

Sluiten